Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα

Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για την ποιότητα του αέρα με τα οποία παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις για τα μελλοντικά μέτρα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ισχύουσα πολιτική της ΕΕ για καθαρότερο αέρα, σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας των οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και στο περιβάλλον.

Παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στην ατμοσφαιρική ρύπανση έχει μειωθεί δραστικά από το 2008, η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει η σημαντικότερη περιβαλλοντική αιτία προβλημάτων υγείας στην ΕΕ. Υπολογίζεται ότι προκαλεί περισσότερους από 400.000 πρόωρους θανάτους ετησίως– οι κάτοικοι των αστικών περιοχών είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο – και ότι έχει βλαβερές συνέπειες στα οικοσυστήματα.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας του αέρα, ιδίως οι οριακές τιμές, έφεραν αποτελέσματα και εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας των πολιτών. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα του αέρα σε όλη την ΕΕ. Επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά η ρύπανση με προληπτικά και διορθωτικά μέτρα καθώς και με την επανεξέταση των προτύπων ποιότητας του αέρα.

Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στην πολιτική για καθαρότερο αέρα και σε άλλους συναφείς τομείς πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι για την ποιότητα του αέρα θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στη νομοθεσία της ΕΕ για τις πηγές εκπομπών και στη διαμόρφωση νέων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως για την έξυπνη κινητικότητα, την έξυπνη ενοποίηση τομέων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακαίνιση κτιρίων, τη θέρμανση κατοικιών, τη γεωργία και τη βιομηχανία.

Το Συμβούλιο επικροτεί επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει και άλλα μέτρα με σκοπό την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να προτείνει αυστηρότερα πρότυπα για τις εκπομπές των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τους ρύπους για τους οποίους δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί ρυθμίσεις, καθώς και μέρα για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους λιμένες και κοντά στους αερολιμένες.

Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της ιεράρχησης και της απορρόφησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προτείνοντας να χρησιμοποιηθούν τα συνδυασμένα οφέλη από τους στόχους για το κλίμα και την ποιότητα του αέρα ως μοχλός για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Comments are closed