ΤΕΕ/ΤΚΜ: Καταχρηστική η επιβολή ειδικού τέλους θεώρησης οικοδομικής άδειας σε Δήμους της Χαλκιδικής

Αυθαίρετη και καταχρηστική  χαρακτηρίζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την επιβολή ειδικού τέλους για την τελική θεώρηση οικοδομικής άδειας, από Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σε επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Πάρις Μπίλλιας και απευθύνεται στους Δήμους Πολυγύρου, Σιθωνίας, Ν.Προποντίδας, Αριστοτέλη και Κασσάνδρας, ενώ κοινοποιείται στους φορείς εκπροσώπησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή τονίζεται ότι η επιβολή ειδικών ανταποδοτικών τελών ή εισφορών για την αντιμετώπιση δαπανών, για υπηρεσίες των Δήμων, είναι νόμιμη μόνο όταν στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θεμελιώνεται εμπεριστατωμένα η ανάγκη για την ειδική υπηρεσία, που ξεπερνά το μέτρο της γενικότερης  υποχρέωσης του Δήμου για την οποία ήδη εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη.

Επισημαίνεται ακόμα, πως  η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης έχουν οδηγήσει αντικειμενικά στην μείωση του φόρτου εργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά σήμερα απολύτως αδικαιολόγητη την εμμονή σε σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:  Καταχρηστική επιβολή ειδικού τέλους για την τελική θεώρηση οικοδομικής άδειας σε Δήμους της ΠΕ Χαλκιδικής

Πληροφορηθήκαμε από μέλη μας, ότι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για την διεκπεραίωση αιτήσεων τελικής θεώρησης οικοδομικής άδειας, συνεχίζουν να ζητούν την καταβολή  ειδικού δημοτικού τέλους,  το οποίο επιβαρύνει τον αιτούντα, χωρίς αυτό να προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου.

Με αφορμή την παραπάνω πρακτική ορισμένων Υ.ΔΟΜ θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

α. Η παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τους πολίτες αποτελεί υποχρέωση των Υ.ΔΟΜ των Δήμων, η οποία προβλέπεται από τον Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Για την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης οι Δήμοι επιβαρύνουν με δημοτικά τέλη τους εκάστοτε κάτοχους ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας τους, τα οποία εισπράττονται μέσω του λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

γ. Η επιβολή ειδικών ανταποδοτικών τελών ή εισφορών για την αντιμετώπιση δαπανών, για υπηρεσίες των Δήμων, είναι νόμιμη μόνο όταν στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θεμελιώνεται εμπεριστατωμένα η ανάγκη για την ειδική υπηρεσία, που ξεπερνά το μέτρο της γενικότερης  υποχρέωσης του Δήμου, για την οποία ήδη εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη.

δ. Η εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης έχουν οδηγήσει αντικειμενικά στην μείωση του φόρτου εργασίας των αρμοδίων υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό καθιστά σήμερα απολύτως αδικαιολόγητη την εμμονή σε σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι επιβολή ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων είναι, κατά τη γνώμη μας, σε κάθε περίπτωση αυθαίρετη και καταχρηστική.

Για αυτόν το λόγο σας καλούμε να ανακαλέσετε σχετικές αποφάσεις σας, που επιβαρύνουν επιπλέον τους πολίτες, σε αυτή τη δύσκολή οικονομική συγκυρία.

Με τιμή

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος Πάρις Μπίλλιας

Comments are closed