Τον Φεβρουάριο το σεμινάριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Οικονομικά για Μηχανικούς»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας με θέμα: «Οικονομικά για Μηχανικούς».

Το σεμινάριο είναι διαρκείας 43 ωρών, θα διεξαχθεί στις 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23 και 28/02/2023 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ δια ζώσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, και το κόστος για τους συμμετέχοντες ανέρχεται σε 40,00 € για τους Μηχανικούς άνω πενταετίας από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ και 20,00 € για τους κάτω της πενταετίας από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ.  Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 50 άτομαΘα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  1.  Να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ έως την Κυριακή 29/01/2023 και ώρα 12η νυκτερινή
  2. Μετά την υποβολή της αίτησης και αφού κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής τους (40,00 ή 20,00 €) στο λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017
  3. Μετά την κατάθεση, να αποστείλουν μήνυμα με το ονοματεπώνυμο τους και συνημμένο το παραστατικό της κατάθεσης τους στο env-nrg-tkm@central.tee.gr, για την οριστικοποίηση της επιλογή τους.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (τουλάχιστον το 90% της διάρκειάς του) και εφ΄ όσον συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Σεμιναρίου σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Οργάνωση: ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Ανταγωνιστικότητας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Οργανωτικός Υπεύθυνος εκ μέρους της ΜΕ: Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Πρόεδρος ΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
ΕνότηταΗμερομηνίαΔιάρκεια σε ώρεςΕισηγητής
1.Α) Βασικές οικονομικές έννοιες και σημασία τους ((π.χ. κόστος, ζήτηση, προσφορά, επιτόκιο, προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, ΑΕΠ, κέρδος, μεικτό κέρδος, κύκλος εργασιών, κεφάλαιο, επένδυση, παραγωγή, συντελεστές παραγωγής, πληθωρισμός, σύνδεσης οικονομικών εννοιών, λογιστικά βιβλία, Leasing, μίσθωση, κ.λ.π.) Β) Παράγοντες που διαμορφώνουν το γενικό οικονομικό περιβάλλον, διαφορά κατανάλωσης και επένδυσης, επιπτώσεις των επενδύσεων σε επίπεδο ιδιώτη, οικονομίας και κοινωνίας                Δευτέρα 6/2/2023              5:00μ.μ 9:00μ.μ   Δρ. Κωνσταντίνος Μουτσιάνας, Οικονομολόγος
2. Νομικές μορφές επιχειρήσεων Παρουσίαση νομικών μορφών/πλεκονεκτήματα-μειονεκτήματα/βασικά στοιχεία πλαισίου λειτουργίας τους/διαδικασίες μετατροπής –συγχώνευσης-παρουσίαση θεσμικού πλαισίου          Τρίτη 7/2/2023        5:00μ.μ 8:00μ.μΝίκος Κολιδάς, Οικονομολόγος Λογιστής Φοροτεχνικός  
3.Οικονομικές Καταστάσεις  -Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Αποσβέσεις, χρεολύσια, τόκοι – Ισολογισμός -Έσοδα-Έξοδα – Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθαρή ταμειακή ροή, κ.λπ. Σύνταξη του Πίνακα Ταμειακών Ροών σε σταθερές και τρέχουσες τιμές και σχέση με τα χρησιμοποιούμενα επιτόκια          Τετάρτη 8/2/2023                      5:00μ.μ. 9:00μ.μ        Χρήστος Σαρίκενας, Oικονομολόγος
– Υπολογισμός των βασικών αριθμοδεικτών από τις οικονομικές καταστάσεις – Χρήση αριθμοδεικτών για την αξιολόγηση της τρέχουσας και ιστορικής πορείας της επιχείρησης σε επίπεδο ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας, περιθωρίου κέρδους και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση αποθεμάτων και πιστώσεων Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης, ελέγχου, αξιολόγησης        Πέμπτη 9/2/2023      5:00μ.μ 9:00μ.μ. Χρήστος Σαρίκενας, Oικονομολόγος
4.Βudjeting Στοιχεία, παραδοχές, αξιολόγηση, Costing στο Planning και στο Controlling στο πλαίσιο του Budgeting)/ Σημασία της διαδικασίας προγραμματισμού και ελέγχου/ Πρακτικά παραδείγματα στην κατάρτιση προϋπολογισμών σε παραγωγή/τεχνικό έργο/τεχνολογία.            Τρίτη 14/2/2023          5:00μ.μ. 9:00μ.μ.    Δρ. Κωνσταντίνος Μουτσιάνας, Οικονομολόγος
5. Επενδύσεις/Σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης/Μελέτες περιπτώσεων  5.1 Αξία επενδύσεων/ Κριτήρια αξιολόγησης: Καθαρή Παρούσα Αξίας- ΚΠΑ, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης – ΕΒΑ, Χρόνος Επανείσπραξης Κεφαλαίου, Ετήσιο Ισοδύναμο Κόστος, Λόγος Οφέλους – Κόστους. Αξιολόγηση επένδυσης σε λειτουργούσα επιχείρηση με τη μέθοδο των διαφορικών ταμειακών ροών.            Τετάρτη 15/2/2023                        5:00μ.μ. 9:00μ.μ.            Γρηγόρης Καλαμακίδης,
Διπλ. Hλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
 5.2 Σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης    Δευτέρα 20/2/2023    5:00μ.μ. 9:00μ.μ.  Γρηγόρης Καλαμακίδης,
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ
6. Κοστολόγηση Έννοιες, μέθοδοι κοστολόγησης, σημασία, είδη-κέντρα κόστους εσόδων-εξόδων, μεταβλητά σταθερά κόστη,full and direct costing, σχέση προγραμματισμού-κοστολόγησης, Προβλήματα μείωσης του κόστους, Ανάλυση κόστους στη διάρκεια ζωής του αγαθού)/ Παραδείγματα              Τρίτη 21/2/2023          5:00μ.μ. 9:00μ.μ.Σίμος Μηνόπουλος, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΑΠΘ
7.Εσωτερικός Έλεγχος Έννοια, σημασία, βασικά στοιχεία και σημεία, διαδικασίες, εφαρμογές  Τετάρτη 22/2/2023  5:00μ.μ. 8:00μ.μ.Σίμος Μηνόπουλος, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΑΠΘ  
8. Θέματα Διοικητικής Λογιστικής -Διοικητική οργάνωση και παρακολούθησης οικονομικής λειτουργίας επιχείρησης/Συστήματα παρακολούθησης Πηγές πληροφοριών -Λήψηοικονομικών αποφάσεων (κατασκευή ή αγορά; Αποφάσεις inhouse vs outsource, συντήρηση ή αντικατάσταση, αγορά ή μίσθωση) Αντικειμενικός σκοπός χρηματοοικονομικής διοίκησης, Αποφάσεις επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, Σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης                Πέμπτη 23/2/2023              5:00μ.μ. 9:00μ.μ. Δρ Κωνστανίνος Μουτσιάνας, Οικονομολόγος      
9.Παρουσίασεις/Απολογισμός Αξιολόγηση/ Ολοκλήρωση σεμιναρίου    Τρίτη 28/2/2023    5:00μ.μ. 9:00μ.μ.Δρ Κωνσταντίνος Μουτσιάνας, Γρηγόρης Καλαμακίδης,
Σίμος Μηνόπουλος, Χρήστος Σαρίκενας, Ιωάννης Τσιτσόπουλος.

Comments are closed