Το πλαίσιο για Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας των Δήμων

Με Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που εκδόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, θεσπίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες και το πλαίσιο εκπόνησης “Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας” (Σ.Α.Π.), ενώ επιπλέον καθορίστηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Α.Π. με στόχο την προώθηση της αστικής προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.1 της Απόφασης, το Σ.Α.Π. εκπονείται υποχρεωτικά από την έναρξη ισχύος του ν.4819/2021 έως την προβλεπόμενη ημερομηνία της παρ.10 του αρ.121 αυτού, από:

– τους Δήμους των μητροπολιτικών κέντρων,

– τους μεγάλους και μεσαίους ηπειρωτικούς Δήμους,

– τους Δήμους πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων,

– καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς Δήμους»,

σύμφωνα με τις παρ.6 και 8 του αρ.119 του ν.4759/2020.

Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Α.Π., στην παρ.1 του αρ.5 της Υ.Α.  ορίζεται «ο οικείος ΟΤΑ Α’ βαθμού».

Σε ειδικές περιπτώσεις και βάσει τεκμηρίωσης μπορεί επίσης να δημιουργηθεί ευρύτερος Φορέας Εκπόνησης, όπως π.χ. σε νησιωτικές περιοχές με παραπάνω από ένα Δήμο όπου κρίνεται αναγκαίο το Σ.Α.Π. να καταρτίζεται για την συνολική γεωγραφική περιοχή του νησιού, σε μητροπολιτικές περιοχές όπου δύο ή περισσότεροι Δήμοι κρίνουν αναγκαία την συνεργασία μεταξύ τους ή καταρτίζουν ενιαίο Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

Η έγκριση του Σ.Α.Π., βάσει της παρ.1 του αρ.8 της Υ.Α., γίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του επισπεύδοντος ΟΤΑ Α’ βαθμού Δήμου/Φορέα Εκπόνησης.

Στην περίπτωση που Σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων ΟΤΑ αποτελούν τον Φορέα Εκπόνησης, απαιτείται έκδοση Απόφασης από όλες τις συναρμόδιες Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των συνεργαζόμενων Δήμων.

Ο Φορέας Εκπόνησης, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.8, μετά την έγκριση του ΣΑΠ, μεριμνά για την υλοποίησή του.  Η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, διαμορφώσεων ή/και κατασκευών που προβλέπονται στο Σ.Α.Π. μπορούν να πραγματοποιηθούν σταδιακά εντός διετίας μετά την παράδοση/παραλαβή και έγκρισή του.

Το αρ.11 της Υ.Α. αναφέρει πως η εκπόνηση των ΣΑΠ «δύναται να χρηματοδοτείται είτε με ιδίους πόρους του Δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του ΕΣΠΑ».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εκπόνησης της υπηρεσίας των ΣΑΠ σε εξωτερικό συνεργάτη (Ανάδοχο), η ενδεικτική εκτίμηση της αμοιβής προσδιορίζεται αναλυτικά αναλογικά με τον πληθυσμό του Δήμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ.11.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Comments are closed