Τροπολογία με νέες διατάξεις για ΑΠΕ και Ενεργειακές Κοινότητες

Νέες διατάξεις  για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και τις Ενεργειακές Κοινότητες κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με θέμα την “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης”.

Συγκεκριμένα, στην Αιτιολογική Έκθεση:

Με το άρθρο 5 εισάγεται απαραίτητη ρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ώστε αυτές να λειτουργούν σύμφωνα με τον σκοπό του νομοθέτη. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ . 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018 (Α’ 9), ώστε να περιοριστεί η ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών που μπορούν να λάβουν προσφορά σύνδεσης στα κορεσμένα δίκτυα της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, ειδικά σε περίπτωση που γίνεται χρήση του ειδικού περιθωρίου που έχει δοθεί εκ του νόμου και όχι στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές σύνδεσης χορηγούνται με βάση το ισχύον αδιάθετο περιθώριο . Σκοπός είναι το μικρό αυτό περιθώριο να μοιραστεί σε περισσότερες Ενεργειακές Κοινότητες.

Με το άρθρο 6 εισάγεται τροποποίηση της παρ. 7 του ν. 4414 / 2006 (Α” 149) και επιτυγχάνεται εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 σχετικά με τις υποχρεώσεις εξισορρόπησης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός απαιτεί η λειτουργία των αγορών ενέργειας εξισορρόπησης να διευκολύνει την αποδοτική λειτουργία της ενδοημερήσιας αγοράς, ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες στην αγορά τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη δική τους εξισορρόπηση σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στον πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης που ορίζεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 201 7/ 21 95 . Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις εξισορρόπησης των σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ άρχονται όταν ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Με το άρθρο 7 δίνεται η δυνατότητα σε σταθμούς Α.Π.Ε. σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο για τους οποίους έλαβε χώρα επαναφορά ισχύος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του v. 4685/ 2020 (Α’ 9 2), να συνάψουν Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν με βάση το αρχικώς υποβληθέν επιχειρηματικό τους σχέδιο, προς τον σκοπό της ταχύτερης εκπλήρωσης του εθνικού στόχου για διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μίγμα. Παράλληλα, ρυθμίζεται το καθεστώς τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω έργων Α.Π.Ε. παρέχοντας τη δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξής τους, εντός εύλογου χρόνου που απαιτείται για την επανέκδοση – αναβίωση αναγκαίων για την υλοποίηση αυτών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και για τη σύναψη των προβλεπόμενων για την κατασκευή των έργων συμβάσεων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους σταθμούς Α.Π.Ε. να αδειοδοτήσουν εκ νέου περιβαλλοντικά το τμήμα της ισχύος που είχε περικοπεί, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία εκπόνησης νέας ΜΠΕ, εφόσον δεν υφίστανται μεταβολές στον σχεδιασμό του έργου, δεδομένου ότι το υπερσύνολο αυτού έχει ήδη αξιολογηθεί περιβαλλοντικά προ της μείωσης της ισχύος.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 9 επιδιώκεται να ρυθμισθούν περιπτώσεις εκτέλεσης έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που προβλέπονται στον v. 2971/2001 (Α’ 285), οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθορισμένους όρους ή διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου δόμησης, παρά το γεγονός ότι επιτρέπεται η κατασκευή τους βάσει της περ. γ του άρθρου 7 του v. 3468/2006 (Α’ 129), και έχουν λάβει την προβλεπόμεvη άδεια εγκατάστασης. Η διαδικασία του παρόντος περιορίζεται στην εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρο, για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του v. 2971/2001.

Προτεινόμενες Διατάξεις: 

Άρθρο 5
Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσμένα δίκτυα – Τροποποίηση του άρθρου 60 του v. 4546 / 2018

Προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 60 του v. 4546/ 2018 (Α’ 101) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χορηγούνται προσφορές σύνδεσης στο Δίκτυο ή το Σύστημα σε σταθμούς από Α.Π.Ε. και Σ.Η. Θ.Υ.Α. που πρόκειται να λειτουργήσουν από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α• 9) και σε σταθμούς από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α• 129) στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) σε περιοχές όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση την υπ• αρ. 699/ 2012 απόφαση της Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού, για συνολική ισχύ μέχρι τριάντα (30) MW και

β) στην περιοχή της Εύβοιας, όπου το δίκτυο έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο με βάση τις υπ• αρ. 136/2006 και 96/2007 αποφάσεις της Ρ.Α.Ε., από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού, για συνολική ισχύ μέχρι δέκα (10) MW. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που χωροθετούνται στις ανωτέρω περιοχές, κάθε Ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να αιτηθεί, να λάβει και να κάνει αποδεκτές οριστικές προσφορές σύνδεσης μέχρι του ορίου συνολικής ισχύος δύο (2) MW και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν ήδη εξαντληθεί τα όρια των ανωτέρω περ. α) και β) αντιστοίχως.

Μετά από την αποδοχή οριστικών προσφορών σύνδεσης με τις οποίες εξαντλούνται τα όρια των περ. α) και β), τυχόν αιτήματα για χορήγηση προσφορών σύνδεσης πο υ έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή απορρίπτονται.»

Άρθρο 6
Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η. Θ.Υ.Α . που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 (Α’ 149) τροποποιείται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:b2green

«7. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π. Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5, αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος – στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/ 2015 (Α’ 94) και κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει με την ανάπτυξη και λειτουργία συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.»

Άρθρο 7
Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής Α.Π.Ε. σε κορεσμένο δίκτυο-Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4685/2020

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4685/2020 (Α’ 92 ) προστίθεται εδάφιο, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 125 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 125
Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού Α.Π.Ε. σε κορεσμένο δίκτυο

1. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί κορεσμένου δικτύου, κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. που είναι εγκατεστημένοι σε κορεσμένο δίκτυο, η ισχύς των αρχικών αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α. Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων είχε μειωθεί κατόπιν αιτήματος τους από την l η.1.2016 και έπειτα και είχαν εκδοθεί προς τούτο σχετικές αποφάσεις ή βεβαιώσεις της Ρ.Α.Ε., δύνανται να υποβάλλουν εκτός κύκλου αίτημα για αύξηση της ισχύος των υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής τους μέχρι την ισχύ της αρχικής Άδειας Παραγωγής ή αίτημα για έκδοση νέας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τη συνολική ισχύ που μειώθηκε κατά τα ανωτέρω. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται παραδεκτώς εφόσον, πλέον των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις: α) αιτών φορέας παραμένει ο ίδιος με εκείνον της αρχικής άδειας παραγωγής ή έχει την ίδια μετοχική σύνθεση και β) δεν έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής και δεν εκκρεμεί αίτημα για έκδοση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση εγκατάστασης κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Οι αιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου αξιολογούνται από τη Ρ.Α.Ε. κατά προτεραιότητα.

2. Η διάταξη της παρ. 1 δεν απαλλάσσει τον φορέα από την τήρηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), ώστε αυτή vα εναρμονιστεί με την περιβαλλοντική αδειοδότηση που είχε χορηγηθεί στην αρχική άδεια παραγωγής πριν τη μείωση ισχύος αυτής, καθώς και από την υποχρέωση έκδοσης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί κορεσμένου δικτύου, με πρόβλεψη διασύνδεσης στο ίδιο σημείο σύνδεσης με την αρχικά ε κδ οθε ίσα οριστική προσφορά σύνδεσης. Για τις περιπτώσεις σταθμών Α.Π. Ε. του παρόντος όπου δεν υφίστανται μεταβολές στη θέση και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων και συνοδών έργων αυτού, ή διαφοροποιήσεις οι οποίες συνεπάγονται ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό προ της μείωσης ισχύος τους, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

3. Οι κάτοχοι έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π. Ε., τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος, οι οποίοι είχαν ήδη συνάψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ των έργων τους πριν από την υποβολή στη Ρ.Α.Ε. αιτήματος για μείωση ισχύος, δικαιούνται vα συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, είτε για την επιπλέον ισχύ των Αδειών Παραγωγής τους ή Βεβαιώσεων Παραγωγού, που τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είτε για την ισχύ των νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και vα λαμβάνουν τιμή αναφοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του v. 4414/2016 (Α’ 149). Για τα ως άνω έργα, οι τιμές αναφοράς του Πίνακα Β της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ / ΔΑΠΕΕΚ/ 25511 / 882/ 20.03.2019 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’1021) ισχύουν εφόσον τα έργα αυτά τεθούν σε λειτουργία (κα νονική ή δοκιμαστική) μετά την 1 .3.2022.».

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ. του άρθρου 7 του ν. 3468/2006

Για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) της περ. γ) του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) σε χώρο, για τον οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), εφαρμόζονται τα ακόλουθα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της πολεοδομικής νομοθεσίας:

1. Μετά από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, υποβάλλεται από τον φορέα του έργου στην αρχή η οποία χορήγησε την άδεια εγκατάστασης (αδειοδοτούσα αρχή) φάκελος οικοδομικών εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει τεχνική έκθεση με τις αιτούμενες οικοδομικές εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, τομές, όψεις, τις απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων, καθώς και μελέτες και σχέδια για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων υπογεγραμμένα από μηχανικό.b2green

2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει τη συμβατότητα των υποβληθέντων στοιχείων με τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης του έργου. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται εντός του ανωτέρω διαστήματος να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή/και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα του έργου. Εφόσον υποβληθούν επαρκή στοιχεία και γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις διαβιβάζει με θετική εισήγησή της τον φάκελο στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Η Δ.Α.0.Κ.Α. δύναται να αιτείται εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Κ. Ε. Σ.Α.) επί της μορφολογικής ένταξης των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή. Η εισήγηση υποβάλλεται στη Δ.Α.Ο.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών και γνωστοποιείται εγγράφως στον φορέα του έργου.

4. Η Δ.Α.Ο.Κ. Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση της εισήγησης της αδειοδοτούσας αρχής ελέγχει τα στοιχεία του φακέλου που δεν έχουν ελεγχθεί από την αδειοδοτούσα αρχή, όπως αυτά προκύπτουν από την εισήγηση της παρ. 2, καθώς και τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης και απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων. Η Δ.Α.Ο.Κ.Α. δύναται εντός του ανωτέρω διαστήματος να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και αναγκαίες διορθώσεις από τον φορέα του έργου.

5. Μετά από την τήρηση της διαδικασίας των ανωτέρω παραγράφων και εφόσον υποβληθούν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία, γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις που έχουν ζητηθεί και προσκομισθεί, κατά περίπτωση, η θετική εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπιστώνεται η πληρότητα του φακέλου του έργου. Η απόφαση αυτή παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της οικοδομικής άδειας του άρθρου 28 του v. 4495/ 2017 (Α’ 167).

6. Ο ορισθείς ως υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός ευθύνεται για τη συμβατότητα των οικοδομικών εργασιών που εκτελέσθηκαν με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο του έργου. Ο έλεγχος της συμβατότητας διενεργείται κατά τον έλεγχο του κλιμακίου της παρ. 11 του άρθρου 8 του v. 3468/2006 (Α’ 1 29). Αν οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του έργου, επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι κυρώσεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρο υ 48 του v. 4495 / 2017 (Α’ 167) και ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του άρθρου 48 του ιδίου νόμου.

Comments are closed