Τροπολογία ΥΠΕΝ: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για καλλιέργεια

Ψηφίστηκε στις 9/12 από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση και την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Στο νέο νόμο ενσωματώθηκε και τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 34 του τελικού κειμένου του νόμου, στο τέλος της περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (Α ́ 289), περί εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις, προστίθενται δύο νέα εδάφια και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:

Γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται. [Αρχή Τροποποίησης] Κατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και την αγροτική νομοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά το πέρας της νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο απομάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασι κών εκτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, απαιτείται νέα έγκριση επέμβασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. [Τέλος Τροποποίησης]

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις, ενώ απαγορεύεται μόνο σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις. Ωστόσο, έργα Α.Π.Ε. μεταξύ των οποίων και φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν δύνανται μα εγκατασταθούν σε νόμιμα εκχερσωθείσες εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση είτε με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είτε με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας για τον λόγο ότι οι εκτάσεις αυτές θα πρέπει να διατηρούν στο διηνεκές τη χρήση για την οποία παραχωρήθηκαν. Διαπιστώνεται η αντίφαση, ο νόμος να επιτρέπει την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων προκειμένου να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί, αλλά να απαγορεύει την εγκατάστασή τους σε αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες κάποτε είχαν δασικό χαρακτήρα, τον οποίο ωστόσο απώλεσαν για νόμιμη αιτία. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αίρεται η ανωτέρω αξιολογική αντινομία με την παροχή της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και στις νόμιμα εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις».

Comments are closed