Τροποποίηση στο «ΗΛΕΚΤΡΑ»: Αλλαγή στην επιλεξιμότητα θέρμανσης

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά σε τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στην «Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων» όπου στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

Η αντικατάσταση υφιστάμενου, ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα υψηλής απόδοσης, ή με αντλίες θερμότητας που θεωρείται ότι συμμετέχουν με ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. Η εγκατάσταση/ αντικατάσταση αφορά στο συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καπναγωγός – καπνοδόχος, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, ηλ. πίνακες κ.λπ.). Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση κεντρικών, ή και ημικεντρικών μονάδων, που μπορεί να λειτουργούν σε συνδυασμό με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση, ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων αντλιών θερμότητας, την αντικατάσταση του δικτύου διανομής (σωληνώσεις, κανάλια ρυθμιστές πίεσης κ.ά.), του εξοπλισμού, καθώς και για τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας, τις μονώσεις των δικτύων και για κάθε άλλο απαραίτητο υλικό – εξοπλισμός και εργασία

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοματισμών και αυτορρύθμισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης, ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (εξωτερική αντιστάθμιση, τρίοδη, ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.τ.λ., καθώς και οι απαραίτητες συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.

Είναι αποδεκτός ο συνδυασμός των ανωτέρω παρεμβάσεων για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος πραγματοποιείται/υλοποιείται, εφόσον αυτό εμφανίζει εποχιακό βαθμό απόδοσης λέβητα – καυστήρα (ηsΚΘ) χαμηλότερο από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαϊκών καυσίμων όπως λέβητες πετρελαίου (κάθε είδους), προϊόντων – υποπροϊόντων του πετρελαίου καθώς και στερεών ορυκτών καυσίμων.

Σημειώνεται, ότι η απαιτούμενη ισχύς του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου – μελετηθεί (ακόμη και στην αντικατάσταση του συστήματος), ώστε να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση τους, δεδομένου ότι οι θερμικές ανάγκες – λόγω των επεμβάσεων – μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον, όταν εγκαθίσταται νέα, ή αντικαθίσταται η μονάδα θέρμανσης, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συσκευών αυτορρύθμισης για την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο/χώρο.»

Στο ΦΕΚ σημειώνεται επίσης ότι: «Η υποβολή των αιτήσεων ένταξης γίνεται έως την 31η Ιουλίου 2023. Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης προ της 31ης Ιουλίου 2023, οι επόμενες αιτήσεις αυτής θα θεωρηθούν επιλαχούσες».

Δείτε όσα ορίζει το ΦΕΚ ΕΔΩ.

Comments are closed