ΥΠΕΝ – ΕΕΣΔΑ: Δέσμη 11 προτάσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Δέσμη 11 προτάσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων συζητήθηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), με το νέο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ κ. Μ. Γραφάκο, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10/9/2019.

Από πλευράς ΕΕΔΣΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Α. Κατσιάμπουλας, ο πρώην Πρόεδρος και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής καθ. Α. Ανδρεόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Γ. Ηλιόπουλος, ο Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος Βιομηχανικής Συμβίωσης Α. Λουκάτος και ο Γενικός Γραμματέας Α. Παπαδάκης.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της ΕΕΔΣΑ για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.

Στα ειδικότερα θέματα διαπιστώθηκε η συμφωνία των θέσεων της ΕΕΔΣΑ με τις προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Γ.Γ. του ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν σε:

Άμεση ενσωμάτωση των νέων οδηγιών ΕΕ περί Κυκλικής Οικονομίας στο Εθνικό Δίκαιο με εκτιμώμενο ορίζοντα τις αρχές του 2020.

Η αναθεώρηση του ΕΣΔΑ με δράσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή & Εθνική Στρατηγική ώστε να λειτουργεί ενισχυτικά για το σύνολο της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

Αναθεώρηση των 13 ΠΕΣΔΑ, όχι ως μια συνοπτική και τυπική υπόθεση διαδικαστικής φύσης, αλλά ως μια ουσιαστική ευκαιρία για τις Περιφέρειες/ΦΟΔΣΑ να αναβαθμίσουν τις δράσεις των υφιστάμενων ΠΕΣΔΑ με τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα διαφορετικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.

Έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων.

Ενίσχυση της βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας δευτερογενών αγορών μέσω της ανάπτυξης προτύπων δευτερογενών α’ υλών και του αποχαρακτηρισμού αποβλήτων.

Προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ μέσω της σύνταξης ενός συγκεκριμένου σχεδίου υπό τη μορφή master plan με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, με έμφαση στην εφαρμογή της συν-επεξεργασίας στην εγχώρια βιομηχανία, αλλά και στις νέες μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων όπου απαιτείται.

Τo υφιστάμενο πλαίσιο που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική και την περιβαλλοντική εισφορά είναι σε θετική κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης κατάλληλου ειδικού τέλους ταφής αλλά και διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της περιβαλλοντικής εισφοράς και στα υπολείμματα των ΜΕΑ/ΜΕΒΑ. Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρρύνονται λύσεις ΔσΠ και υψηλής ανάκτησης/χαμηλού υπολείμματος σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ΕΕ περί περιορισμού της ταφής στο 10%.

Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων επιβράβευσης ανακύκλωσης (reward as you recycle) από πλευράς Δήμων με τελικούς ωφελούμενους τους πολίτες/επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν στην πηγή.

Ανάγκη για μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προώθηση της ανακύκλωσης.

Επανασχεδιασμός των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης π.χ. συσκευασιών ώστε να βελτιωθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών των υπόχρεων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Όσον αφορά στα Εθνικά πρόστιμα για τους εν ενεργεία ΧΑΔΑ το στοίχημα είναι η εξάλειψη τους με ταυτόχρονη δημιουργία υποδομών ασφαλούς διάθεσης και κυρίως με απαρέγκλιτη τήρηση της νομοθεσίας & επιβολής προστίμων προς τους εκάστοτε υπαιτίους αν επιχειρηθεί να δημιουργηθούν νέοι.

Comments are closed