ΥΠΕΝ: Εθελοντική δέσμευση της χώρας μας για την κυκλική οικονομία στα Ηνωμένα Έθνη

Εθελοντική Δέσμευση ανέλαβε η χώρα μας για την προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης μέσω της Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), στο πλαίσιο της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών (UN SDG Summit), στη Νέα Υόρκη.

Η Δέσμευση της Ελλάδας, σε συνέχεια σχετικής έκκλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς όλες τις χώρες, για ανάληψη δεσμεύσεων επιτάχυνσης της υλοποίησης των ΣΒΑ σε εθνικό, διμερές ή πολυμερές επίπεδο, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο sustainabledevelopment.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, με βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και κυκλική οικονομία είναι πρωτεύουσας σημασίας για την Ελλάδα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, να ενισχύσει την πράσινη ανάπτυξη με σκοπό την κοινωνική ευημερία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να καταπολεμήσει την ανεργία. Στοιχεία της είναι η καινοτομία στην παραγωγή και την κατανάλωση, η οικονομία κοινής χρήσης και διαμοιρασμού και η μείωση αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, προκειμένου να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων και των πόρων, νερού και ενέργειας.

Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην υλοποίηση των στόχων της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, μέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου μεταβατικής περιόδου, ως μια από τις βασικές διατομεακές προτεραιότητές της, επιταχύνοντας τις δράσεις σε τρία επίπεδα: δημιουργία ζήτησης δευτερογενών πρώτων υλών και ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης και κίνητρα για την υποστήριξη της κυκλικής επιχειρηματικότητας, ενώ ειδικά μέτρα και στόχοι προβλέπονται για τα πλαστικά μιας χρήσης προς αποτροπή της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι ενέργειες αυτές, όλες διατομεακού χαρακτήρα, θα έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε περισσότερους από έναν ΣΒΑ, όπως για την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, τα ύδατα, την βιώσιμη ενέργεια, την δράση για την κλιματική αλλαγή, το θαλάσσιο περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και τις βιώσιμες πόλεις.

Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση ανασυγκροτεί διυπουργική επιτροπή από εκπροσώπους όλων των βασικών Υπουργείων, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δημιουργεί συμμετοχικούς θεσμούς εκπροσώπων της παραγωγής, της επιστήμης και της κοινωνίας και έχει επικαιροποιήσει την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία με τετραετή ορίζοντα.

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, που συμμετέχει στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τους ΣΒΑ, δήλωσε σχετικά:

«Η παγκόσμια κοινότητα έχει στα χέρια της δύο σημαντικά εργαλεία που καθοδηγούν, την αναπτυξιακή μας στρατηγική:

• την Ατζέντα 2030, το θεματολόγιο του ΟΗΕ δηλαδή για την βιώσιμη ανάπτυξη, με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τους 169 υποστόχους τους, καθώς και

• τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή.

Οι δύο αυτές οικουμενικές πολιτικές, έχουν συμφωνηθεί από όλες τις χώρες του κόσμου και πρέπει να αποτελούν οδηγό όχι μόνο των εθνικών πολιτικών αλλά και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2030.

Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, προσφέρουν μία εξαιρετική ευκαιρία να αλλάξουμε τις κοινωνίες μας, να επαναπροσδιορίσουμε τις οικονομίες μας. Αυτό δεν αποτελεί ευθύνη των κυβερνήσεων,αλλά ευθύνη και υποχρέωση όλων.

Οι ΣΒΑ, σε συνδυασμό με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη Ευρώπη. Αυτές οι αρχές οφείλουν να διατρέχουν όλους τους άξονες θεματικών πολιτικών, ιδιαίτερα των οικονομικών. Η περιβαλλοντική συνιστώσα αφορά άνω του 1/3 του συνόλου των Στόχων και παράλληλα λειτουργεί ως καταλύτης και για την επίτευξη όλων των άλλων μη περιβαλλοντικών Στόχων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί μια σειρά από στοχευόμενες πολιτικές και δράσεις, οι οποίες ουσιαστικά συνθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι του αναγκαίου υποβάθρου για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της χώρας, ευθυγραμμισμένες με τις επιταγές των ΣΒΑ».

Comments are closed