DESIGNSCAPES: Ανοιχτή πρόσκληση για πιλοτικές προτάσεις

To DESIGNSCAPES – (Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Ενεργοποίηση Σχεδιασμού Καινοτομίας σε Αστικά Περιβάλλοντα), είναι ένα έργο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του θέματος: CO-CREATION-02-2016 – Καινοτομία με γνώμονα τον χρήστη: δημιουργία αξίας μέσω καινοτομίας με σχεδιασμό.

Ο πρωταρχικός στόχος του σχεδίου DESIGNSCAPES είναι να εκμεταλλευτεί το εγγενές δυναμικό του αστικού περιβάλλοντος στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ευρωπαϊκών πόλεων,  προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάληψη, την περαιτέρω επέκταση και την αναβάθμιση του σχεδιασμού καινοτομίας, από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες, τις δημόσιες αρχές και οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους της πόλης, μέσω της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης των πρωτοπόρων πρωτοβουλιών και των πρωτοβουλιών δημιουργίας καινοτομίας, καθώς και μιας τεράστιας προσπάθειας ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο πολλαπλές ομάδες ενδιαφερομένων (πολίτες, ερευνητές, επαγγελματίες και υπευθύνους χάραξης πολιτικής).

Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ έρευνας, πολιτικής και πρακτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στο να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα αυτό. Επίκεντρο είναι η εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων σχεδιασμού, καθώς αυτή προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση για τη σύλληψη καινοτομιών που βασίζονται στον χρήστη.

Η λογική πίσω από την προσέγγιση του DESIGNSCAPES είναι ότι οι πόλεις θεωρούνται ως κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας, που πρέπει να προωθηθούν και να κινητοποιηθούν κατάλληλα. Σε πολλές περιπτώσεις οι δραστηριότητες καινοτομίας συγκεντρώνονται σε χωρικές θέσεις και προκύπτουν από μεμονωμένες ή μικρές πρωτοβουλίες δικτύου (κοινωνικές θέσεις) σε διάφορους τομείς (κινητικότητα, υγεία,  κλπ.). Αποτελούν το αποτέλεσμα της χωρικής συγκέντρωσης ενεργών πολιτών, που αναζητούν νέες προσαρμοσμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων. Από την οπτική της πολιτικής, αυτές οι πρωτοβουλίες και οι γενικές καινοτομίες που βασίζονται στο σχεδιασμό, θεωρούνται ένας από τους μηχανισμούς που προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε πόλεις προσαρμοστικές και ποιοτικές.

Εντούτοις, απαιτείται περισσότερη διορατικότητα στη λειτουργία του σχεδιασμού της Καινοτομίας ως μέσου και αποτελέσματος, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή χαρακτηριστικά, την εξειδίκευση και την πολυπλοκότητα.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο: (1) με την εκμάθηση σε 3 επίπεδα, δηλαδή ατομικό, δικτυακό και οργανωτικό επίπεδο, (2) συνδέοντας τις πρωτοβουλίες εντός και μεταξύ των πόλεων, και (3) συνδυάζοντας πρακτική, πολιτική και έρευνα. Το DESIGNSCAPES θα αρχίσει να υλοποιεί αποτελέσματα, συνδέοντας την πρακτική, την πολιτική και την έρευνα μέσω 4 περιφερειακών κοινοτήτων της ΕΕ (από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία), όπου οι εταίροι του DESIGNSCAPES λειτουργούν επί σειρά ετών ως ενώσεις πόλεων. Θα πραγματοποιηθεί συνδυασμός δραστηριοτήτων παροχής και εκμάθησης τεχνογνωσίας.

Οι δραστηριότητες αυτές συνδυάζονται με την οικοδόμηση κοινότητας σε τέσσερα επίπεδα:

1) Συνδέοντας τις τοπικές πρακτικές σχεδιασμού καινοτομίας και τα τοπικά δίκτυα τους με τις σύγχρονες γνώσεις και την έρευνα σχετικά με την Σχεδιασμό Καινοτομίας.

2) Με τη διοργάνωση μιας διεθνούς κοινότητας μάθησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

3) Συνδέοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τις τρέχουσες πρακτικές καινοτομίας στις ευρωπαϊκές πόλεις.

4) Δημιουργώντας επίγνωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, η εφαρμογή μέτρων πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, μπορούν να συμβάλουν σε αυτές τις πρακτικές.

Η χάραξη πολιτικής βάσει της υπάρχουσας κατάστασης θα ενισχυθεί με την υποστήριξη διαδικασιών κατανόησης, σχετικά με το «τι δουλεύει» / «τι δεν λειτουργεί» και υπό ποιες συνθήκες. Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων πρωτοβουλιών σχεδιασμού καινοτομίας, στις  δυνατότητες βελτίωσης των πειραμάτων καινοτομίας μικρού μεγέθους και νέων εργαλείων χάραξης πολιτικής στον τομέα αυτόν, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη του Σχεδιασμού Καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την επίλυση προκλήσεων που σχετίζονται με την αστικοποίηση, ειδικά σχεδιαστές και δημιουργικοί επιχειρηματίες, καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του DESIGNSCAPES και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Τόσο υπάρχουσες, όσο και τελείως νέες ιδέες και λύσεις μπορούν να αποτελούν την υποβαλλόμενη πρόταση.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τρία στάδια:

·         Μελέτες σκοπιμότητας (Feasibility Studies)

Ημερομηνία έναρξης: 13.07.2018
Προθεσμία Υποβολής: 30.11.2018 (17:00)
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Πρόταση: € 5.000

·         Πρωτότυπες Μελέτες (Prototypes)

Ημερομηνία έναρξης: 01.12.2018
Προθεσμία Υποβολής: 31.05.2019 (17:00)
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Πρόταση: € 25.000

·         Αποδείξεις Αποδοτικότητας (Scalability Proofs)

Ημερομηνία έναρξης: 01.06.2019
Προθεσμία Υποβολής: 29.11.2019 (17:00)
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Πρόταση: € 25.000

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για Μελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility Studies) έχει παραταθεί μέχρι τις 30.11.2018. Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μπορούν να κάνουν αλλαγές μέχρι την ημερομηνία αυτή, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις Οδηγίες για τους Αιτούντες.

Τα παραπάνω στάδια είναι εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, πράγμα που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε από αυτά, αλλά η επιτυχία σε ένα στάδιο δεν δημιουργεί πλεονέκτημα για τα επόμενα.

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εδώ.

Comments are closed