“Empowering” για τους Δήμους από την ΠΚΜ για ενέργεια και κλιματική αλλαγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός πως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας τόσο από οικονομικής, περιβαλλοντικής αλλά και ενεργειακής άποψης. Αναμένεται δε, πως ως το 2050, το 66% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει στις πόλεις. Επίσης, με δεδομένο ότι οι πόλεις καταναλώνουν πάνω από τα δύο τρίτα της παγκόσμιας ενέργειας και ευθύνονται για το 70% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης των Παρισίων και το όραμα της Ευρώπης για μία οικονομία μηδενικού άνθρακα ως το 2050.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημαντικότερη και ουσιαστικότερη σχετική πρωτοβουλία είναι το λεγόμενο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) για την Ενέργεια και το Κλίμα (Covenant of Mayors – CoM), το οποίο δημιουργήθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σκοπός του ΣτΔ είναι να υποστηρίξει τους ΟΤΑ σε μεταφορά τεχνογνωσίας και χρηματοδοτικά μέσα και πόρους, ώστε να μπορέσουν να συντάξουν και να υλοποιήσουν τα λεγόμενα “Σχέδια Δράσης για την Αειφορική Ενέργεια και το Κλίμα – (ΣΔΑΕΚ)”.

Μάλμε Σουηδίας. Έργο θωράκισης του παραλιακού μετώπου της πόλης από τις πλημμύρες

Αυτό προϋποθέτει την ανάδειξη της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής ως κυρίαρχο παράγοντα σχεδιασμού και ανάπτυξης σε επίπεδο Δήμου, αλλά και Περιφερειών. Ειδικότερα, κάθε ΟΤΑ πρέπει να έχει ένα ενεργειακό και περιβαλλοντικό Όραμα, το οποίο όχι μόνο θα τον καταστήσει ενεργειακά αυτόνομο μελλοντικά, αλλά θα καθορίσει την ταυτότητά του και θα προστατέψει τους πολίτες του από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πρακτικά, η διαδικασία εκπόνησης και επικαιροποίησης ΣΔΑΕΚ βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα που ουσιαστικά αποτυπώνουν τον ενεργειακό χάρτη ενός Δήμου, δηλαδή τις καταναλώσεις, καθώς και την παραγωγή ενέργειας του ΟΤΑ και κάθε άλλου Δημοσίου φορέα, των κατοικιών, των μεταφορών και των τριών κλάδων της οικονομίας (α’, β’ και γ’). Αυτό το πρώτο βήμα καταγραφής της υφιστάμενης ενεργειακής συμπεριφοράς του Δήμου, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστούν Δράσεις μετριασμού της ενεργειακής κατανάλωσης (mitigationactions).

Επόμενο βήμα κατά την εκπόνηση και επικαιροποίηση ενός ΣΔΑΕΚ είναι η αποτύπωση των κινδύνων που διατρέχει ένας Δήμος λόγω της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, υποβάθμιση υδατικών πόρων κ.ά.) και ο σχεδιασμός μέτρων προσαρμογής σε αυτή (adaptationactions). Οι στόχοι του εκάστοτε ΣΔΑΕΚ περιγράφονται με τη μορφή έργων και η υλοποίησήτους είναι αυτή που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων για το 2030, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα δυνητικών χρηματοδοτήσεων ανά έργο και δράση με βάση συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα που προτείνει το Σύμφωνο των Δημάρχων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕMPOWERING

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις έξι Περιφέρειες που συμμετείχαν στο έργο ΕMPOWERING, (Εmpoweringlocalpublicauthoritiestobuildintegratedsustainableenergystrategies) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  HORIZON 2020, το οποίο τις υποστηρίζει στη μετάβασή τους σε κοινωνίες  χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων των Δήμων και των εκπροσώπων των Περιφερειακών Αρχών στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ενεργειακών στρατηγικών σχεδιασμών. Το έργο διήρκησε από 1/2/2016 έως 31/7/2019.

Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκε το Τοπικό Ενεργειακό Συμβούλιο (ΤΕΣ), που απαρτίζεται από Δήμους της Π.Κ.Μ. και έχουν συμμετάσχει σε δράσεις ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και δραστηριοτήτων μάθησης για τη δημιουργία νέων ΣΔΑΕΚ και την επικαιροποιήση – αναβάθμιση των υφιστάμενων ΣΔΑΕ.

Συγκεκριμένα:

Α. Στις 4-4-2017 έλαβε χώρα το πρώτο διεθνικό σεμινάριο του έργου στην Αθήνα με θέμα τον σχεδιασμό χρήσεων γης (landuseplanning) και εκπροσώπηση του ελληνικού ΤΕΣ από τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.

Αρχικά παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και ειδικότερα: η περίπτωση “Växjö – ThegreenestcityinEurope”, οι πέντε δράσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στην πόλη Γάνδη του Βελγίου, το ευρωπαϊκό έργο “SINFONIA” EURACResearch (InstituteforRenewableEnergy): η πόλη Bolzano της Ιταλίας, και ηπερίπτωσητηςRAEE =RegionalEnergyandEnvironmentAgencyofAuvergneRhône-Alpes (περιοχήστηΓαλλία).

Στη συνέχεια η ομάδα του έργου επισκέφθηκε τον Δήμο Αγ. Δημητρίου στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Δήμου στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (στόχος: μείωση CO2 κατά 22% έως το 2020) με υιοθέτηση πολλαπλών δράσεων στους τομείς, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα των δημοτικών εγκαταστάσεων, βιώσιμη αστική μεταφορά, δημόσιο δίκτυο φωτισμού,ανανεώσιμες πληγές ενέργειας  και δράσεις των κατοίκων για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας.

Β. Η δεύτερη δραστηριότητα, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, έλαβε χώραστις 20 και 21 Ιουνίου 2017. Εκπρόσωποι των Δήμων Πυλαίας-Χορτιάτη και Έδεσσας και Στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν σε μία σειρά επιστημονικών επισκέψεων (studyvisits) στο Μάλμε της Σουηδίας.

Την πρώτη ημέρα (20/6) παρουσιάστηκε ένα συγκρότημα κτιρίων σε έναν καινούργιο οικισμό στην περιοχή του Hyllie πολύ κοντά στο Μάλμε μία περιοχή που αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στον οικισμό αυτό εφαρμόζονται έξυπνοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας προσφέροντας τους κατοίκους της περιοχής ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαβίωσης με χαμηλό ενεργειακό κόστος. Στη συνέχεια, μαζί με εκπροσώπους του Δήμου Μάλμε και της τοπικής Εταιρείας Ενέργειας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ένα πρότυπο σχολείο στο οποίο παρουσιάστηκαν τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και κάποιες άλλες κατασκευές ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την επόμενη ημέρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν το παραλιακό μέτωπο του Μάλμε, μία περιοχή που ονομάζεται Western Harbour (VastraHamnen) και η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικιστικά κατασκευαστικά project του Μάλμε. Όταν ολοκληρωθεί θα εξυπηρετεί 20.000 κατοίκους και θα προσφέρει άλλες τόσες θέσεις εργασίας. Το Western Harbour αρχικά ήταν μία μεταβιομηχανική περιοχή, η οποία με τις κατάλληλες οικιστικές παρεμβάσεις και τις αντίστοιχες αλλαγές των δικτύων υποδομής, μεταμορφώθηκε σε μία ελκυστική προς κατοίκηση περιοχή βασισμένη στην αειφορική διαχείριση της ενέργειας. Πριν την έναρξη της ανοικοδόμησης στο Western Harbour προηγήθηκε διαβούλευση και στενή συνεργασία μεταξύ του δήμου του Μάλμε και των κατασκευαστικών εταιριών, προκειμένου να προαποφασιστεί τόσο ο τύπος κατασκευής των κατοικιών όσο και η αρχιτεκτονική τους μορφή. Έτσι, κατασκευάστηκαν βιοκλιματικά οικήματα, η δόμηση των οποίων βασίστηκε στην αρχή σύμφωνα με την οποία όλα τα κτίρια πρέπει να έχουν πρόσωπο ή στην θάλασσα ή σε χώρο πράσινου ή σε ένα έργο τέχνης.

Πόλη HYLLIE Σουηδίας. Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων και ηλιακός συλλέκτης για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι των Δήμων Πυλαίας-Χορτιάτη και Έδεσσας ότι παρουσιάστηκε στο Μάλμε ήταν πολύ χρήσιμο- μια καλή και ουσιαστική αρχή θα ήταν η εφαρμογή πιλοτικών εφαρμογών σε δημόσια κτίρια και η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με ταυτόχρονη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας σε θέματα αειφορικής διαχείρισης της ενέργειας.

Γ. Στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2017 στέλεχος του Δήμου Έδεσσας, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες και την Γάνδη του Βελγίου με σκοπό την παρακολούθηση ενός NetworkingEvent και μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης αντίστοιχα.

Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ορισμένες από τις διοικητικές αποφάσεις στη Γάνδη αμφισβητήθηκαν δημοσίως, αλλά λόγω του γεγονότος ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας συμμετείχαν από την αρχή στη διαδικασία της συζήτησης, τελικά έγιναν ευρύτερα αποδεκτά. Για παράδειγμα, το νέο σχέδιο κινητικότητας, βρήκε μεγάλη δημόσια υποστήριξη.
 • Είναι απολύτως απαραίτητο να διεξάγονται δημόσιες διαβουλεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη συναίνεση για τη λήψη θαρραλέων μέτρων.
 • Τα τρόφιμα έχουν μεγάλο αποτύπωμα CO2 και ως εκ τούτου είναι απολύτως απαραίτητο να συζητήσουμε για τα τρόφιμα.
 • Η πόλη της Γάνδης αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στην προώθηση χορτοφαγικών επιλογών δημιουργώντας μια χορτοφαγική μέρα σε όλη την πόλη.
 • Επιπλέον, πολλά άλλα έργα (project) εμπνεύστηκαν από αυτό, από την αστική κηπουρική μέχρι τους κήπους στέγης.

Δ. Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017 διοργανώθηκε το δεύτερο διακρατικό σεμινάριο, η 2ηpeertopeer ανταλλαγή και η τελευταία εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος στο Ιάσι της Ρουμανίας. Οι εργασίες των συναντήσεων επικεντρώθηκαν σε ζητήματα ενεργειακής στρατηγικής, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ενεργειακή ουδετερότητα των ΟΤΑ μέσω του κατάλληλου χωρικού και αστικού σχεδιασμού και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω Σχεδίων Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και οι δυνατότητες βελτίωσης σε επενδύσεις αειφόρου ενέργειας.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Δήμο Roman της Ρουμανίας, όπου ο Δήμαρχος της περιοχής παρουσίασε τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο δήμο του, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΣΔΑΕ.

Η ελληνική συμμετοχή στην ομάδα του έργου απαρτιζόταν από εκπροσώπους της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (διαχειριστής του έργου) και εκπρόσωπο του Δήμου Έδεσσας, ο οποίος είναι μέλος του Τοπικού Ενεργειακού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, η Π.Κ.Μ. κλήθηκε να παράσχει τεχνογνωσία και μεθοδολογικά εργαλεία στους Δήμους του ΤΕΣ για την εκπόνηση ή επικαιροποίησητων ΣΔΑΕ(Κ). Τα εργαλεία αυτά αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που αποτελεί τον ένα από τους επτά εταίρους του έργου.

Παράλληλα, στόχος του έργου EMPOWERING ήταν και η διαμόρφωση ενός αντίστοιχου ενεργειακού οράματος και ενός καινοτόμου χρηματοδοτικού μοντέλου που θα στηρίξει τους Δήμους της Περιφέρειας στην υλοποίηση των δικών τους ΣΔΑΕΚ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – Υποστήριξη Δήμων Π.Κ.Μ.

Πρωταρχικός στόχος του έργου EMPOWERING ήταν η τεχνική υποστήριξη προς τους Δήμους του ΤΕΣγια την αναθεώρηση ή/και εκπόνηση ΣΔΑΕΚ. Για το λόγο αυτό, ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία:

 • Δημιουργία απαραίτητου γνωστικού υποβάθρου
 • Σύσταση Ομάδων εργασίας
 • Εντοπισμός αναγκών και προτεραιοτήτων
 • Πραγματοποίηση επιτόπιων συναντήσεωνστους Δήμους που συμμετείχαν στο έργο
 • Σύνταξη Σχεδίου Εισήγησης Δημοτικού Συμβουλίου
 • Δημιουργία Οδικού χάρτη για την εκπόνηση ενός ΣΔΑΕ.
 1. Δημιουργία γνωστικού υποβάθρου

Η Π.Κ.Μ. ανέθεσε σε εξωτερικό σύμβουλο την ανάπτυξη ειδικού υποστηρικτικού και εκπαιδευτικού υλικού, επιπλέον αυτού που παρείχε το Πρόγραμμα, προκειμένου να βοηθήσει τους Δήμους στα επόμενα απαιτητικά βήματα.Βάσει του υλικού αυτού προετοιμάστηκαν, διανεμήθηκαν και συζητήθηκαν με τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια, τρεις εργασίες σχετικά με τα εξής:

 • Ιεράρχηση στόχων – θέσπιση προτεραιοτήτων / Καθορισμός δημοτικού οράματος και διαμόρφωση συνολικής στρατηγικής.
 • Εργαζόμενοι πάνω στα εργαλεία (Empowering&CoM) για την απογραφή εκπομπών αναφοράς (BEI).
 • Πίνακας Σχεδίου Δράσης ΣΔΑΕ.

Είναι εμφανές ότι το περιεχόμενο των εργασιών αυτών ταυτίζεται με τη διαδικασία επικαιροποίησης και εκπόνησης ΣΔΑΕΚ με σκοπό την υποβοήθηση των εκπροσώπων των Δήμων στη συμπλήρωση των εργασιών, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά το υπόβαθρο για την εκπόνηση ενός ΣΔΑΕΚ.

 1. Σύσταση Ομάδων εργασίας

Ταεργαστήριαεπιμόρφωσης ακολούθησε η διαμόρφωση δύο ομάδων εργασίας των Δήμων του ΤΕΣ, σύμφωνα με το βαθμό ωριμότητάς τους σε σχέση με τα ΣΔΑΕΚ:

Δήμοι με ΣΔΑΕ Δήμοι χωρίς  ΣΔΑΕ
Καλαμαριάς Νάουσας
Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου
Πυλαίας-Χορτιάτη Πύδνας-Κολινδρού
Παύλου Μελά
Κορδελιού-Ευόσμου
Έδεσσας
Θέρμης

Από τους παραπάνω Δήμους ζητήθηκε να συστήσουν Ομάδες Εργασίας για την εκπόνηση των ΣΔΑΕ τους με τη συμμετοχή στελεχών από διάφορες Υπηρεσίες που εμπλέκονται σ’ έναν ενεργειακό/επιχειρησιακό σχεδιασμό (Τεχνικών έργων, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κλπ).

 1. Εντοπισμός αναγκών και προτεραιοτήτων

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης για τον κάθε Δήμο ξεχωριστά, όσον αφορά στην ανάπτυξη των ΣΔΑΕ τους και των υποχρεώσεών τους απέναντι στο ΣτΔ για την εκτίμηση των αναγκών τους και των προτεραιοτήτων τους, στοχεύοντας σε εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη.

 1. Πραγματοποίηση επιτόπιων συναντήσεων (B2B)

Παράλληλα της διαρκούς επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των Δήμων για την υποβοήθησή τους στις εργασίες τους, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες συναντήσεις στις έδρες των Δήμων (B2B). Στόχος ήταν η διά ζώσης υποστήριξη των στελεχών των Δήμων που έχουν αναλάβει την εκπόνηση των ΣΔΑΕ τους, όσον αφορά στην επίλυση διαφόρων τεχνικών θεμάτων αλλά και σε γενικότερα ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού, όπως είναι η ένταξη εμπνευσμένων έργων και δράσεων στον Προγραμματισμό τους, η εκτίμηση του ενεργειακού οφέλους και τα αποτελέσματα αυτών στην κοινωνία κλπ. Έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση των εργασιών που προαναφέρθηκαν, καθώς αποτελούντη βάση για τις διαδικασίες επικαιροποίησης/σύνταξης των ΣΔΑΕΚ του κάθε Δήμου.

 1. Σύνταξη Σχεδίου Εισήγησης Δημοτικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο των B2B πραγματοποιήθηκε και η Σύνταξη Σχεδίου Εισήγησης Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο στάλθηκε στους Δήμους συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα έγγραφα προς υποβολή στο Γραφείο του ΣτΔ.

 1. Δημιουργία Οδικού χάρτη

Η σύμβουλος της Π.Κ.Μ. και οι συνεργάτες της ανάπτυξαν ειδικά για τους Δήμους του ΤΕΣ ένα εγχειρίδιο εξήντα σελίδων, με τη μορφή Οδικού χάρτη για την εκπόνηση ενός ΣΔΑΕ.Πρόκειται για ένα πρότυπο και σημαντικό εργαλείο καθώς δίνει κατευθύνσεις, με συγκεκριμένα βήματα, παραδείγματα και συμβουλές σε ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου τεύχους ΣΔΑΕ το οποίο υποβάλλεται στο ΣτΔ. Οι Δήμοι του ΤΕΣ ακολουθώντας βήμα προς βήμα τις οδηγίες του Οδικού χάρτη και έχοντας πλέον ολοκληρώσει τα τρία Homework (Όραμα & στρατηγική, απογραφή υφιστάμενης ενεργειακής συμπεριφοράς και πίνακες έργων ΣΔΑΕ) είναι σε θέση να συντάξουν το τεύχος ΣΔΑΕ.

Με τον τρόπο αυτό κάποιοι Δήμοι κατάφεραν να δημιουργήσουν προσχέδια νέων ΣΔΑΕΚ και κάποιοι άλλοι να επικαιροποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τα υφιστάμενα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – Δράσεις της Π.Κ.Μ.

Η Π.Κ.Μ. σε συνεργασία  με την Ανάδοχο και την Ομάδα Έργουδημιούργησαν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη, από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενός πρωτότυπου και καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια. Σε συνέχεια των παραπάνω, ολοκληρώθηκαντα εξής:

 • Πρόταση για τη διαμόρφωση του ενεργειακού οράματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως το 2050 και την ανάπτυξη τριών σεναρίων για το 2020, το 2030 και το 2050 όσον αφορά στη μετάβασή της σε κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα”.
 • Πρόταση για αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων και τη δημιουργία ενός πρωτότυπου και καινοτόμου χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από του Δήμους (PPP, EPC, ESCO κλπ) ή να ξεκινήσει από την Περιφερειακή Αρχή (ενσωμάτωση κεφαλαίων ΕΤΠΑ με ιδιωτικές επενδύσεις, ΣΔΙΤ, ανανεώσιμα κεφάλαια κλπ)” .

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη χρήση του υλικού αυτού ανέπτυξετα εξής:

α. τη συνολική Διαμόρφωση του ενεργειακού οράματος έως το 2050,

β. τη διαμόρφωση τριών σεναρίων για το 2020, το 2030 και το 2050 προς την εκπλήρωση του ενεργειακού οράματος,

γ. τη δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις στην αειφόρο ενέργεια.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Το έργο EMPOWERING αποδεικνύει το σπουδαίο ρόλο που καλείται και μπορεί να διαδραματίσει η Π.Κ.Μ. προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως το 2030 και το όραμα της Ε.Ε. για μία κοινωνία χωρίς άνθρακα ως το 2050. Μπορεί δηλαδή να αποτελέσει τον βασικό σύμμαχο των Δήμων της τόσο σε σχέση με το σχεδιασμό όσο και σε σχέση με την οικονομοτεχνική στήριξη για την υλοποίηση των ΣΔΑΕΚ.

Συνάντηση εκπροσώπων της ΠΚΜ και των Δήμων του ΤΕΣ κατά την διάρκεια των εργαστηρίων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΕMPOWERING

Παράλληλα, η ίδια η Π.Κ.Μ. έχει κατανοήσει τη σημασία του σχεδιασμού στοχευμένων δράσεων τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Για το λόγο αυτό σκοπεύει να προσαρμόσει το ΠΕΠ της αναλόγως, ώστε να διασφαλίσει την εναρμόνιση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς ενεργειακούς-   περιβαλλοντικούς στόχους, την υποστήριξη των ΟΤΑ και την προστασία των πολιτών της, διασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλέστερο μέλλον για το περιβάλλον και την οικονομία της.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «Empowering» θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ανθούλα Νικοπούλου (τηλ. 2313 319791, email: A.Nikopoulou@pkm.gov.gr)

www.empowering-project.eu

www.facebook.com/empoweringproject2020/

twitter.com/Empowering2020

www.linkedin.com/in/empowering-project

www.youtube.com/empowering

Συντάκτες:

1. Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, Δρ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, τεχνικός σύμβουλος της ΠΚΜ στο έργο EMPOWERING.]

2. Νικοπούλου Ανθούλα, Μηχ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ.

Comments are closed