Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών (Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο
 5. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών
 6. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017.

Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος  2017. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2017 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία  να αναφέρεται  ότι  δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2017.

 1. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση.
 2. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας.

Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή της ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της Παρασκευής, 26/07/2019.

 1. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ), με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως την Παρασκευή, 26/07/2019).

Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως την Παρασκευή, 26/07/2019.

Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ) στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή έως την Παρασκευή, 26/07/2019).

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ)
 • ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
 • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Πιστοποιήσεις από Εθνικούς η Διεθνείς φορείς.
 2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

TOP