Διαδικασία Επιλογής

Κάθε άνεργος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων.

Το Μητρώο Ωφελούμενων τηρείται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες του Προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη "επιτυχών" ή "άκυρος". Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή οι αιτούντες δεν προσκόμισαν εγκαίρως τα ζητούμενα από την Πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικά δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση.

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.
Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:

I. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.application.eng.edu.gr . Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από την Πέμπτη,  27/06/2019 έως την Παρασκευή, 26/07/2019 και ώρα 24:00. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 από την Πέμπτη,  27/06/2019 έως την Παρασκευή, 26/07/2019 και ώρα 14:00.

II. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Τ.Κ. 54643 Θεσσαλονίκη, φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί από την επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε διάστημα 5 ημερών από αυτό. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών (πριν από την Παρασκευή, 02/08/2019, και ώρα 14:00 και μετά την Δευτέρα, 29/07/2019), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

III. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής, όπως παράγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών (Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ η ΤΕΙ Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
 4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο
 5. Αντίγραφο των αντιστοίχων τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών
 6. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017.
 1. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση.
 2. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας.

 

 1. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ), με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως την Παρασκευή, 26/07/2019).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ)
 • ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
 • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Πιστοποιήσεις από Εθνικούς η Διεθνείς φορείς.
 2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Στους πίνακες παρακάτω παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε κριτήριο.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν: 

 • Στο εκπαιδευτικό επίπεδο- Βαθμό πτυχίου
 • Στις Μεταπτυχιακές σπουδές,
 • Στις ξένες γλώσσες,
 • στην κατοχή ή όχι επαγγελματικών πιστοποιήσεων από εθνικούς ή διεθνείς φορείς, στην εξειδίκευση από τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και,
 • ηλικία του ωφελούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος λογίζεται η ημερομηνία της πρώτης συνεδρίας συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου, παρατίθενται παρακάτω.

A/A Κριτήριο Επιλογής Βαθμολογία (μόρια)
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ1
Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικού Ιδρύματος με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου  6,01–7,5     Πέντε (5)
Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικού Ιδρύματος με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου  7,51 και άνω     Δεκαπέντε (15)
2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών        Δέκα (10)
Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου     Δεκαπέντε (15)
3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Κάτοχος Πτυχίου Ξένων Γλωσσών με πολύ καλή γνώση     Πέντε (5
Κάτοχος Πτυχίου Ξένων Γλωσσών με άριστη γνώση     Δέκα (10)
4 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Μη Κάτοχος Πιστοποίησης- Μη συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης        Μηδέν (0)
Κάτοχος Πιστοποίησης- Κάτοχος βεβαίωσης από συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης     Δέκα (10)
5 ΕΙΣΟΔΗΜΑ2
Ατομικό από €0 έως €5.00,00 ή οικογενειακό από €0 έως €10.000,00     Είκοσι (20)
Ατομικό από €3.500,01 έως €12.000,00 ή οικογενειακό από €7.000,01 έως €26.000,00     Δέκα (10)
6 ΗΛΙΚΙΑ
Έως 30 ετών     Τριάντα (30)
30- 40 ετών     Δέκα Πέντε (15)
40 ετών και άνω     Πέντε (5)
 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Μόρια)   

   

    Εκατό  (100)

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

TOP