Πρόγραμμα Δράσης

Η Δράση αφορά σε υπηρεσίες προετοιμασία 100 νέων ανέργων επιστημόνων, αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την δημιουργία ισχυρών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη δημιουργία μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων ή αυτοαπασχόλησης, στις περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

1.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού . Το σύνολο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης ανέρχεται σε 5 ώρες ανά ωφελούμενο.
2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Επαγγελματική Κατάρτιση & Πιστοποίηση Οριζοντίων & Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων,
που αφορά σε:

•Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, οριζοντίων, και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδράμουν στην επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 200 ωρών, κατά μέσο όρο το καθένα (θεωρία & πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» - case studies) και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων. Την πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς, και είναι διαπιστευμένοι, από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, ούτως ώστε να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες του Προγράμματος Κατάρτισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
3.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, για το σύνολο των ωφελούμενων, μέσω είκοσι δύο (22) ατομικών συνεδριών για τον κάθε ωφελούμενο, σε θέματα που άπτονται της ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων.

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση της Πράξης, και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee-tkm.firebaseapp.com
είτε σε έντυπη μορφή, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 54643, 1ος όροφος
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελούμενων.

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 5 ωρών ανά ωφελούμενο, με περιεχόμενο την Διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό, την υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής καθοδήγησης & mentoring.
Επιδίωξη της ενέργειας είναι:
Η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων του περιβάλλοντος των 100 ωφελούμενων, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν) ένταξη του στην οικονομική ζωή.
Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης

Σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου, θα παρασχεθούν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέσω πέντε (5) ατομικών συνεδριών.
Η παροχή των εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω των συνεδριών, περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

 • 1η Συνεδρία: Υποδοχή – καταγραφή ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών ‐ σκοπιμότητα ενέργειας. Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο την αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σ’ αυτές.
 • 2η Συνεδρία: Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός. Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
 • 3η Συνεδρία: Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του ωφελούμενου/συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν-) ένταξή του στην οικονομική ζωή. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στοχεύει στην:
  -Καλλιέργεια και ανάπτυξη υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
  Διερεύνηση των ικανοτήτων, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων ώστε κάθε άτομο να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει αντικειμενική ρεαλιστική θεώρηση του εαυτού του σε σχέση με τον επαγγελματικό χώρο.
  -Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας και των απαιτήσεων της.
  -Αυτογνωσία και γνώση του εργασιακού χώρου, η οποία προετοιμάζει κάθε άτομο για την ένταξή του και την παραμονή του σε αυτόν.
  -Προετοιμασία ώστε ο ωφελούμενος να μπορεί να ενταχθεί σε επόμενες ενέργειες του έργου με απώτερο στόχο την ένταξή του στην αγορά εργασίας.
  -Επαναπροσανατολισμό και συμβουλευτική σταδιοδρομίας στα άτομα που έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαγγελματική επιλογή.
 • 4η Συνεδρία: Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης. Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Στο πλαίσιο αυτό - και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων - το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.
 • 5η Συνεδρία: Παρακολούθηση – υποστήριξη των ωφελούμενων / Συμβουλευτική Καθοδήγηση.Η υλοποίηση των πέντε (5) συνεδριών θα γίνει ως εξής:
  -οι δύο (2) πρώτες συνεδρίες (1η και 2η) θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης (ex ante),
  -οι δύο (2) επόμενες συνεδρίες (3η και 4η) θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης (on going) και,
  -η τελευταία συνεδρία (5η) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης (ex post).
  Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς όλες τις φάσες της εξατομικευμένης συμβουλευτικής.
  Ως ημερομηνία ένταξης των ωφελούμενων στη Δράση θεωρείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.
  Οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένους χώρους των φορέων κατάρτισης.

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ι. Η ενέργεια αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση 100 ωφελούμενων.
Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται τα προγράμματα κατάρτισης, οι ώρες και ο αριθμός των ωφελούμενων που θα καταρτιστεί. Με βάση αυτή την κατανομή θα παρασχεθούν και οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης.
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν τρία προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων στο αντικείμενο, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και ένα πρόγραμμα των 25 ατόμων στο αντικείμενο, «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».
Αναλυτικότερα.

Ι. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»
Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι ωφελούμενοι σε εξετάσεις επιλέγοντας ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΡΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 40
2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 10
3 ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 30
4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 60
5 PROJECT MANAGEMENT 20
6 KAINOTOMIA KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10
7 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
8 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 3
9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2
10 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - Case studies 20
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 200

 

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών σχημάτων και να πιστοποιηθούν σε ένα από αυτά, συγκεκριμένα στην χρήση συστημάτων GIS, στο MS PROJECT η σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελετών και διαχείρισης τεχνικών έργων. Την Πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

ΙΙ. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης επιτρέπει, αφενός να οδηγηθούν οι ωφελούμενοι σε εξετάσεις σε ένα εξειδικευμένο σχήμα πιστοποίησης και αφετέρου να πάρουν γνώσεις επιχειρηματικότητας, οι οποίες σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής, να τους εξοπλίσουν ώστε να μπορέσουν δυνητικά να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης έχει ως εξής:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΡΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 40
2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 10
3 ISO 14001:2015 – ΔΟΜΗ ΣΔΠ – ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 10
4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 15
5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 20
6 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 30
7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5
8 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10
9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 20
10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
11 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 3
12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2
13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - Case studies 30
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 200

 

Οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν ως επιθεωρητές ISO 14001:2015. Την Πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
Η υπηρεσία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων περιλαμβάνει τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Το σύνολο των ωφελούμενων υποχρεωτικά πρέπει να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επαγγελματικών προγραμμάτων.

2. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.

3. Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) ο οποίος συνεργάζεται με τον ανάδοχο ο οποίος υλοποιεί την κατάρτιση.

4. Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου, χορηγείται από τον ΦΠΠ βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε (μία ή δύο φορές).

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αντικείμενο της Ενέργειας 3 του Έργου, είναι η Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται µέσω ατοµικών συνεδριών, στόχο των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να µπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια.

Επαγγελµατική συμβουλευτική της οποίας η διάρκεια να διαφοροποιείται αναλόγως µε I. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων, II. τις επαγγελµατικές απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τοµέων που άπτονται της επιχειρηματικής στόχευσης / ενδιαφέροντος, III. τον βαθµό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας.

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής να παρέχονται πριν την έναρξη (pre-start) όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες coaching που να παρέχονται πριν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (pre-start) έχουν στόχο να καταστήσουν τους λήπτες των σχετικών υπηρεσιών ικανούς να αποσαφηνίσουν και να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες pre-start coaching συνδέονται µε την Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας του Σχεδίου.

Στο Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ενδεικτικά το περιεχόμενο των 22 συνεδριών προς τους ωφελούμενους.

Α/Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 Παρουσίαση της αποτύπωσης και αξιολόγησης  της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή της ΟΧΕ ΣΒΑΑ 

Παρουσίαση της καταγραφής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αξιολόγηση των αναγκών - τάσεων και προοπτικών που διαμορφώνονται

Ανάλυση των ανωτέρω παραμέτρων σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα των εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών.

2 Παρουσίαση παραμέτρων επιλογής επιχειρηματικής δραστηριότητας ωφελουμένου και οριστικοποίηση αντικειμένου αυτής
3 Αντικείμενο εκμετάλλευσης (επιχείρησης) ή αυτοαπασχόλησης. Περιγραφή υπηρεσιών στον τομέα των εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών.
4 4η – 6η Ανάλυση συγκεκριμένης αγοράς Τρέχουσα κατάσταση. Δυναμική αγοράς & εμπόδια εισόδου. Εξωτερικό περιβάλλον. Το Μάκρο – περιβάλλον PEST analysis, οικονομική και τεχνολογική διάσταση. Το Μίκρο – περιβάλλον,  ανταγωνισμός, προμηθευτές, αγοραστές.
5 Επιλογή στρατηγικής, SWOT analysis, κίνδυνοι, στόχοι στρατηγικής, άξονες υλοποίησης του σχεδίου
6 Διάρθρωση, διοίκηση, περιγραφή θέσεων εργασίας. Οργανόγραμμα
7 Υπηρεσίες. Κόστος παραγωγής.
8 10η Προβλέψεις πωλήσεων
9 11η – 16η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Παραδοχές & υποθέσεις εργασίας. Πάγια. Στοιχεία λειτουργικού κόστους. Κόστος διάθεσης. Κόστος διοικητικής λειτουργίας. Ανάλυση νεκρού σημείου. Ταμειακές ροές. Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης. Στοιχεία προβλεπομένων ισολογισμών.  Αριθμοδείκτες.

10 17η Κριτήρια και επιλογή νομικής μορφής
11 18η Έλεγχος ποιότητας
12 19η – 20η Κατάρτιση marketing plan
13 21η Χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης
14 22η Κριτήρια και επιλογή τόπου εγκατάστασης

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

TOP