Συχνές ερωτήσεις

Πως μπορώ να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ και να αποκτήσω κάρτα ανεργίας;

Στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 15-74 ετών το οποίο

    α) δεν έχει εργασία

    β) δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας,

    γ) είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και

    δ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Οδηγίες Εγγραφής: http://www.oaed.gr/engraphe-sta-metroa-tou-oaed

 

Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στο  πρόγραμμα;

Σε απάντηση του ερωτήματος που θέσατε σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4554 (ΦΕΚ τ.Α’130/18.07.2018) και διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ με θέμα: «Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – Νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 34 του ν.4554»:

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε

πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:

    α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο    δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

    β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

    γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μελετήσετε την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ (Στο: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU75baxrbjAhVKsaQKHQZ2BEIQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fiek-oaed.ioa.sch.gr%2Fadmin_area%2Fnews_arxeia%2Fegkyklios%2520anergias%25202018.pdf&usg=AOvVaw1m8XGYvoRFLDJnzjrFa3Bv) και να επικοινωνήσετε με το ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ στο οποίο είστε εγγεγραμμένη.

 

Η αίτηση μου αφορά μόνο το αντικείμενο κατάρτισης που επιλέγω στην αίτηση;

Με την αίτησης σας εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνολικά. Δηλώνοντας το Αντικείμενο Κατάρτισης που επιθυμείτε να καταρτιστείτε, ουσιαστικά δηλώνεται την 1η προτίμηση σας. Το άλλο αντικείμενο κατάρτισης θεωρείται 2η προτίμηση σας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση: «Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των τμημάτων αποτελεί η κατανομή των ωφελούμενων, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Θα ληφθούν υπόψη:

  1. Τα αντικείμενα κατάρτισης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας, και
  2. Τα αποτελέσματα των συνεδριών συμβουλευτικής.

Τα τμήματα θα συγκροτούνται ανά αντικείμενο κατάρτισης. Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων γίνεται από τον δικαιούχο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων.»

TOP