ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 3ης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505)

Μετά από την απόφαση Α1/Σ10/20 της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5030505, μετά την 3η επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ανακοινώνεται ο πίνακας των  επιτυχόντων και επιλαχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας των απορριφθέντων.  Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά από 29/06/2020 και λήγει στις 03/07/2020 και ώρα 15.00. Οι ενστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ tee_thess@tee.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ     ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ      ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο πλαίσιο της 3ης επανάληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505) με αντικείμενο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ<ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ<ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής αίτησης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με κωδικό ΟΠΣ 5030505. Η προθεσμία παρατείνεται με απόφαση της ΔΕ λόγω των προβλημάτων που μπορεί να προκλήθηκαν από τα μέτρα κατά της πανδημίας. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail tee_thess@tee.gr , να αποστέλλονται προς το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή να κατατίθενται στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 1ος όροφος.

Η προθεσμία για την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών παραμένει μέχρι τις 29 Μαΐου.

 Παράταση προθεσμιών της 3ης επανάληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505) με αντικείμενο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 3ης επανάληψης της πρόσκλησης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στην περιοχή  παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5030505. Η υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά, θα γίνεται δεκτή καθ΄όλη την διάρκεια μέχρι τις 29 Μαΐου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κενές θέσεις αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505) ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κενές θέσεις αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

3η Επανάληψη Πρόσκλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 2ης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505)

Μετά απο απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5030505, μετά την 2η επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ανακοινώνεται ο πίνακας των 26 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν 45 αιτήσεις και ότι οι απορριφθέντες είτε δεν κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών είτε οι φάκελοι που κατέθεσαν δεν περιελάμβαναν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά από 10/03/2020 και λήγει την 17/03/2020 και ώρα 15.00. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» (MIS 5030505)

Μετά απο απόφαση της ΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης με ΟΠΣ 5030505, μετά την 1η επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ανακοινώνεται ο πίνακας των 14 επιτυχόντων με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και ο πίνακας απορριφθέντων. Σημειώνεται ότι συνολικά κατατέθηκαν 20 αιτήσεις και ότι οι απορριφθέντες είτε δεν κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών (5) είτε οι φάκελοι που κατέθεσαν δεν περιελάμβαναν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (1). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά από 28/01/2020 και λήγει την 04/02/2020 και ώρα 15.00. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tee_thess@tee.gr  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία", έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση του brain drain, στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητ. Εν. Θεσ/κης» με κωδικό MIS 5030505.

Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με περιεχόμενο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό, την υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, προκειμένου οι ωφελούμενο να βοηθηθούν στην ανάπτυξη και επεξεργασία ατομικού σχεδίου δράσης.

2. Προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα.

3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα ή οριζόντια αντικείμενα, ανάλογα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες.

4. Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται μέσω ατομικών συνεδριών, στόχο των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελουμένων ώστε να μπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων, βάσει των όρων που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της πρόσκλησης.

Ως περιοχή εφαρμογής ορίζεται η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) που περιλαμβάνει:

  • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
  • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
  • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σύμφωνα με την πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δυνητικά ωφελούμενοι της Πράξης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Δράση.

 

Διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους επιστήμονες πολυτεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων

TOP