Επισημάνσεις και θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην ΠΚΜ

Τις επισημάνσεις και τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε οκτώ πεδία που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, κοινοποιεί στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα, η διοικούσα επιτροπή, σε συνέχεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου. Οι προτάσεις κι οι επισημάνσεις αφορούν μεταξύ άλλων την αδειοδοτική διαδικασία των επιχειρήσεων, την πολιτική της κλαδικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας, τα ενεργειακά ζητήματα και προβλήματα σε υποδομές, την παραλαβή έργων αρμοδιότητας μηχανικού από διοικητικούς υπαλλήλους που δεν έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο για κάτι   τέτοιο, τον αναπτυξιακό νόμο, καθώς  και τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ 2014-2020. Προτείνεται επίσης η διερεύνηση της από κοινού υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ, πλην ΕΣΠΑ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής επιστολής:

 

Θέμα: «Επισημάνσεις και Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα ζητήματα επιχειρηματικότητας στην ΠΚΜ»

 

Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Σε συνέχεια της συνάντησής σας με τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχιερηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου,  σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα ζητήματα που συζητήθηκαν.

Ειδικότερα :

 1. Κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική η δημιουργία Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο η λειτουργία της ως One stop shop σημείο για τις επιχειρήσεις, προϋποθέτει τη διασύνδεσή της με όλα τα πληροφοριακά συστήματα και τους φορείς επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προτείνουμε, επίσης, την επέκταση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε επιχειρηματικά ζητήματα πέρα από τα θέματα της αδειοδότησης.
 2. Η δημιουργία βιβλιοθήκης αποθετηρίου μελετών και καλών πρακτικών κρίνεται σημαντικό έργο για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των φορέων επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ προκειμένου οι μελέτες που έχουν αναπτυξιακό ενδιαφέρον και εκπονούνται από αυτούς τους φορείς να προωθούνται και στην Περιφέρεια προκειμένου να υπάρχουν στο αποθετήριο. Η δε χρήση τους να είναι ελεύθερη σε κάθε πολίτη, με καθορισμό συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
 3. Στο ζήτημα της αδειοδοτικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, η προσπάθεια της ΠΚΜ να περιοριστεί σε απόλυτα επιτελικό ρόλο και σε δευτερογενή έλεγχο της νομιμότητας των αδειών μας βρίσκει σύμφωνους επί της αρχής, Η ανάθεση της διαδικασίας σε εξωτερικούς ελεγκτές μηχανικούς και η έκδοση της άδειας από φορείς όπως το ΤΕΕ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και θεσμοθέτησης διαδικασιών. Ενόψει μάλιστα της νομοθετικής πρωτοβουλίας της ΓΓΒ για την απλοποίηση της αδειοδότησης στους μεταποιητικούς κλάδους, το ζήτημα αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να εξετασθεί με τη δέουσα προσοχή.
 4. Η πιλοτική υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών αδειών και αδειών λειτουργίας στην ΠΕ της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό βήμα στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των επενδυτών και των επιχειρήσεων.
 5. Η πολιτική της κλαδικής ανάπτυξης στην ΠΚΜ δεν θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην ενίσχυση της αγροδιατροφής και του τουρισμού αλλά να επεκταθεί και σε τομείς όπως η πληροφορική, τα δομικά υλικά, η πράσινη επιχειρηματικότητα και οι εφαρμογές τεχνολογίας που έχουν σημαντική απήχηση και διαθέτουν αξιόλογο επιχειρηματικό και ανθρώπινο δυναμικό, όπως καταγράφονται  και στη μελέτη της έξυπνης εξειδίκευσης για την ΠΚΜ.
 6. Συμπληρωματικά με τη δράση της ΠΚΜ για την καταγραφή ενεργειακών ζητημάτων και προβλημάτων σε υποδομές κτηρίων, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και το ζήτημα της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ, το οποίο μάλιστα αποτελεί οριζόντια πολιτική της ΕΕ για την υποχρέωση τήρησής της για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Προτείνεται η ΠΚΜ να προχωρήσει με τη βοήθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε μία καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στις υποδομές και  στα δημόσια κτήρια συμπεριλαμβανομένων και των ΝΠΔΔ, καθώς και στην υλοποίηση σχετικού προγράμματος αποκατάστασης των προβλημάτων , κάτι που θα βοηθήσει στην απασχόληση  των μηχανικών.
 7. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το ζήτημα της παραλαβής έργων αρμοδιότητας μηχανικού από διοικητικούς υπαλλήλους μη μηχανικούς που δεν έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο αλλά μόνο τη διοικητική εμπειρία στα ζητήματα αυτά.
 8. Για τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΠΕΠ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, που βρίσκονται από καιρό σε αδράνεια με κύρια ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς με βάση τις αναφορές σας δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές εφαρμοστικές εγκύκλιοι, επισημαίνουμε και προτείνουμε τα κάτωθι :
 • Να επιλυθούν άμεσα τα θεσμικά και διαχειριστικά ζητήματα (νομικό πλαίσιο, αλληλοκάλυψη με δράσεις του ΕΠΑνΕΚ) που υπάρχουν όσον αφορά στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή του ενδιάμεσου φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση των κονδυλίων για τις χωρικές επενδύσεις και τους άξονες 1 και 2 του ΠΕΠ .
 • Να δημοσιοποιηθεί και να αποσταλεί στους φορείς της ΠΚΜ η μελέτη εξειδείκευσης των Δράσεων Επιχειρηματικότητας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί.
 • Το περιεχόμενο των Δράσεων που παρουσιάστηκαν στη συνάντησή μας κινούνται σε θετική κατεύθυνση.
 • Χρειάζεται έγκαιρα να αποσαφηνισθεί η μεθοδολογία αξιολόγησης και το αναλυτικό περιεχόμενό των προγραμμάτων από την ΕΥΔ/ΠΕΠΚΜ και να επισπευθούν οι διαδικασίες συγγραφής του περιεχομένου των Οδηγών προκήρυξης με την αναγκαία διαβούλευση, καθώς και οι διαδικασίες διαχειριστικών ζητημάτων (π.χ. ορισμός αξιολογητών), προς αποφυγή καθυστερήσεων μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επιλογή ενδιάμεσου φορέα.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σας αποστέλλει με την παρούσα επιστολή βασικές κατευθύνσεις προτάσεων του για το περιεχομένο τριών υπό προκήρυξη δράσεων όπως καταγράφηκαν από τη ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας.

Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι στη διάθεση της ΠΚΜ να συνεργαστεί για την περαιτέρω εξιδείκευση των προτάσεων αυτών εφόσον γίνουν αποδεκτές οι γενικές τους κατευθύνσεις.

 1. Για τα θέματα του Αναπτυξιακού Νόμου το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ζητήσει τεχνική συνάντηση με το ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων υποβάλλοντας υπόμνημα με προτάσεις και επισημάνσεις από τη μέχρι σήμερα πορεία εφαρμογής τους, ζητώντας παράλληλα στη συνάντηση αυτή να παρευρίσκονται τα αρμόδια στελέχη της ΠΚΜ και του Υπουργείου Εσωτερικών (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ).

(Επισυνάπτεται ως συνημμένο το σχετικό υπόμνημα).

 1. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της ήδη αγαστής συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την ΠΚΜ, προτείνουμε τη διερεύνηση της από κοινού υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από τα προγράμματα της ΕΕ, πλην ΕΣΠΑ. Επίσης το ΤΕΕ/ΤΚΜ μπορεί να υποστηρίξει προγράμματα της ΠΚΜ μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων και γενικότερης συμμετοχής του σε ενέργειες υλοποίησης των προγραμμάτων, που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ΠΚΜ.

Comments are closed