Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας 2017-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
2017-2019

Πρόταση προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βασικοί στόχοι του Προγραμματισμού 2017-2019 της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας είναι η καταγραφή ,ανάλυση, συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης. Η επιτροπή οφείλει μέσα από τη λειτουργίας της, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα άσκησης του επαγγέλματος, να προτείνει λύσεις, να διαμορφώσει θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη.

Ο  παρών προγραμματισμός δράσης διέπεται από τους στόχους και τις επιδιώξεις του  προγραμματισμού Δράσης της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς και το σύνολο των αποφάσεων της ΔΕ  που διέπουν τη  λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής.

Η επίτευξη των στόχων του παρόντος προγραμματισμού της Μόνιμης Επιτροπής βασίζεται στην κατανόηση των ζητημάτων, την επαρκή πληροφόρηση, τη συνεργασία των μελών της, τη μεθοδική ανάλυση, τον πλουραλισμό των απόψεων των διαφορετικών ειδικοτήτων και διαφορετικών επαγγελματικών τομέων δράσης.

Για την ομαλότερη και συστηματικότερη διαχείριση των ζητημάτων που καλείται να επεξεργαστεί η παρούσα επιτροπή, το αντικείμενο της κατατάσσεται σε 4 μεγάλες ενότητες.

Ειδικότερα:

  

 Α. Ζητήματα επαγγελματικής ύλης , άσκησης επαγγέλματος , καθημερινότητα 

Στη ενότητα αυτή  εξετάζονται τα ζητήματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος και της παραγωγής έργου. Στην ενότητα αυτή εμπίπτουν φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, Επαγγελματικά δικαιώματα , μητρώα μελών, ΥΔΟΜ, λειτουργίες συμβουλίων, τεχνικών υπηρεσιών, Διαγωνισμοί έργων, διαιτησίες, ΕΣΠΑ, Επικοινωνία με μέλη -μηχανικούς, εξέταση παραπόνων, τρέχοντα ζητήματα από την καθημερινότητα στην άσκηση του επαγγέλματος

 

Β. Νομικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος

Στη ενότητα αυτή εντάσσονται και εξετάζονται ζητήματα που αφορούν νομοσχέδια που βρίσκονται είτε σε διαβούλευση, είτε προς ψήφιση και αφορούν το σύνολο της παραγωγής έργου το μηχανικού (διαδικασία πιστοποίησης τεχνικού κόσμου , θεσμικό πλαίσιο δημοσίων έργων, θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικών έργων κ.α). Επίσης εξετάζονται ζητήματα της ισχύουσας νομοθεσίας, νέων υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, τροποποιήσεων, αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης,  προτάσεις για το χωροταξικό σχεδιασμό, κτηματολόγιο, κ.α. Εξετάζονται ζητήματα του νομικών ευθυνών μηχανικών στην παραγωγή έργου.

 

Γ. Ανάπτυξη , εξωστρέφεια , καινοτομία.

Η ενότητα αυτή καλείται να εξετάσει και να προτείνει λύσεις σε ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν και ενδεχόμενη υιοθέτηση τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το αύριο του κλάδου. Συνεργασία με φορείς και ιδρύματα (ΑΠΘ, Μακεδονία, ΑΤΕΙΘ, ΔΕΘ κ.α.) για την ανάδειξη και εναρμόνιση των στόχων και επιδιώξεων ρ=των φορέων αυτών. Οι προτάσεις της ενότητας αυτής έχουν ως στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής και των ανθρώπων της, αλλά και καταγραφή των παθογενειών. Προτάσεις για ενθάρρυνση της καινοτομίας.

 

Δ. Εκπαίδευση  και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται και προτείνονται λύσεις για την διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή έργου, την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών, την εναρμόνιση των σπουδών με το προτεινόμενο σχέδιο απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων και την δημιουργία μητρώων μελών , τη διαρκή επιμόρφωση των μελών του ΤΕΕ, τον προγραμματισμό σεμιναρίων και ημερίδων σε συνεργασία με άλλες μόνιμες επιτροπές. Την εξέταση των συνθηκών πιστοποίησης του τεχνικού κόσμου, την θέσπιση προδιαγραφών στο τεχνικό έργο, τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής βιβλιοθήκης του τμήματος, την εγκατάσταση και συνεργασία με επιμελητήρια τόσο στο εσωτερικό, όσο και εξωτερικό.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό των ανωτέρω προτείνονται

  • Λειτουργία παρατηρητηρίου για κάθε μια από τις ανωτέρω ενότητα που θα στελεχωθεί με τουλάχιστον 2 μέλη της Επιτροπής μετά από εθελοντική δήλωση ή εάν δεν υπάρξει αυτή μετά από ορισμό από τον πρόεδρο. Το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει τα ζητήματα που θα ανακύπτουν στην ενότητα ευθύνης του. Θα μπορεί να συντάσσει αναφορές προς την Μόνιμη Επιτροπή, οι οποίες θα συζητούνται στις συνεδριάσεις της.
  • Ομάδες εργασίες για ζητήματα που χρειάζονται συνολική επεξεργασία. Η ομάδα εργασίας θα συγκροτείται όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ. Η ομάδα εργασίας πρέπει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Μέλη της Επιτροπής για την πορεία του έργου της.
  • Χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Τα μέλη της επιτροπής ή του παρατηρητηρίου θα κάνουν χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για την ταχύτερη ανταλλαγή απόψεων ή γνωστοποίηση ζητημάτων μεταξύ των τακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής. Ως βασικότερο μέσω προτείνεται η ανταλλαγή email , με παραλήπτες όλα τα μέλη της επιτροπής. Σε καμία περίπτωση το υλικό αυτό δεν θα αποτελεί θέση της Μόνιμης Επιτροπής, το υλικό αυτό θα πρέπει να επικυρώνεται στις τακτικές συνεδριάσεις της.
  • Θέματα ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεων (τακτικών και έκτακτων) .Τα ζητήματα των συνεδριάσεων θα τίθενται με το σχετικό συνοδευτικό υλικό τους στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον 2 μέρες πριν τη συνεδρίαση, ώστε να εξετάζονται από τα μέλη.

Οι τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής θα διεξάγονται ημέρα Τρίτη στις 18:00 στο πρώτο και τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο κτίριο του ΤΕΕ /ΤΚΜ.

 

 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο προτεινόμενος προγραμματισμός δράσεων  και ζητημάτων της επιτροπής αναπτύσσεται στον ακόλουθο πίνακα:

Comments are closed