ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017-2019

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ, ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ
2017 – 2019

 

Στην παρούσα χρονική συγκυρία οι Μηχανικοί, όπως και όλη η Χώρα βιώνουμε  μία ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη κατάσταση με θεμελιώδεις ανατροπές σε μια σειρά επαγγελματικών ζητημάτων. Η  συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στο ασφαλιστικό, την ανεργία και το φορολογικό, ωστόσο τα ζητήματα δεν είναι μόνο αυτά . Σε κάθε περίπτωση οι ανατροπές που έχουν λάβει χώρα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης είναι πρωτόγνωρες για τους Μηχανικούς και έχουν ισοπεδώσει τον κλάδο μας.

Είναι αδήριτη και επιτακτική η ανάγκη να προσαρμόσει το ΤΕΕ το ρόλο του στη νέα πραγματικότητα, ώστε να μπορέσει να παρέμβει στην πολιτεία και να υποστηρίξει τα μέλη του. Η στόχευση  ΤΕΕ/ΤΚΜ πρέπει να περιλαμβάνει:

 • την αναζήτηση νέων επαγγελματικών προκλήσεων για τα μέλη του,
 • την ουσιαστική παρέμβασή του σε ρυθμίσεις/νομοσχέδια που αφορούν και επηρεάζουν τους Μηχανικούς,
 • άνοιγμα στην κοινωνία και προτάσεις για όλα τα αναπτυξιακά ζητήματα και τα τεχνικά θέματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και της Χώρας.

Ο προγραμματισμός  της νέας θητείας δεν μπορεί παρά να συμπεριλάβει και να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει το ΤΚΜ έως σήμερα, σε ότι αφορά την δραστηριότητά του ως οργανισμού αλλά και την δραστηριοποίηση των μελών του. Ο ρόλος του Τμήματος πρέπει να ενισχυθεί σε όλες τις συνιστώσες του, δηλαδή ως:

 • Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
 • Οργανισμός των Μηχανικών της Περιφέρειας
 • Φορέας προαγωγής της επιστήμης, της τεχνικής και της τεχνολογίας.

 

Άξονες Προγραμματισμού της Δ.Ε.
1. Θέματα Μηχανικών
1.1 Υποστήριξη – ανάδειξη του ρόλου του μηχανικού
 • Διαμόρφωση και ενίσχυση του ρόλου του Έλληνα Μηχανικού στις νέες συνθήκες: (παράμετροι που να ληφθούν υπόψη: οικονομική κρίση, Κατασκευαστικός Τομέας, βιομηχανική «υπ-ανάπτυξη», Μεταβιομηχανική ανάπτυξη, Τομέας Υπηρεσιών, Νέοι Μηχανικοί κλπ).
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τεχνικού δυναμικού. Επαναφορά προς συζήτηση των προτάσεων του Τμήματος
 • Συνέχιση και εντατικοποίηση της επιμορφωτικής/σεμιναριακής δραστηριότητας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 • Διεύρυνση του επαγγελματικού αντικειμένου του μηχανικού. (Συνέχιση – προώθηση πρωτοβουλιών όπως εκτιμήσεις ακινήτων, διαμεσολαβήσεις κλπ)
 • Υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μηχανικών
 • Υποστήριξη της ζήτησης στελεχών υψηλών προσόντων
 • Υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καινοτόμων ή και εξωστρεφών, καθώς και παραγωγικών διαδικασιών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που αφορούν μηχανικούς
1.2 Βελτίωση των όρων άσκησης επαγγέλματος
 • Βελτίωση των συνθηκών σε ότι αφορά ασφαλιστικό και φορολογία
 • Διαρκής, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε ότι αφορά νέους θεσμούς, κανονισμούς, οδηγίες πρότυπα κλπ.
 • Σύνταξη και προώθηση προτάσεων για βελτιώσεις σε νομοθετήματα, θεσμούς και κανονισμούς που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών.
1.3 Τεχνική Παιδεία – Νέοι μηχανικοί

Ενώ ο επαγγελματικός προσανατολισμός βρίσκεται σε εμβρυακή κατάσταση και χωρίς επαφή με τις ανάγκες τις αγοράς, δημιουργούνται τεχνικές σχολές υψηλής εξειδίκευσης (τουλάχιστον ως προς τον τίτλο τους), ενώ έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, χωρίς αντίστοιχη αναβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών τους. Κατά συνέπεια στα θέματα Τεχνικής Παιδείας που έχουν άμεση αλληλεπίδραση και με τα επαγγελματικά ζητήματα που ανακύπτουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι αναγκαίο να αναλάβει δυναμικό ρόλο, προκαλώντας το διάλογο, με συγκροτημένες θέσεις βασισμένες στα σύγχρονα δεδομένα και τη διεθνή εμπειρία. Στα ζητήματα της παιδείας γενικά και της τεχνικής παιδείας ειδικότερα παρατηρούμε άρδην αλλαγές, χωρίς προφανή στόχο, χωρίς σχέδιο. Γενικοί άξονες στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιηθεί το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι:

 • Σχεδιασμός συγκροτημένων και δυναμικών παρεμβάσεων για την ανατροπή των συνθηκών ισοπέδωσης της Τεχνικής Παιδείας στην χώρα μας.
 • Συμμετοχή του ΤΕΕ στο διάλογο για τον εθνικό σχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στις Πολυτεχνικές και Τεχνολογικές Σχολές.
 • Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών των Πολυτεχνικών Σχολών και διασύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, το Τμήμα θα συνεχίσει και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την δραστηριότητά του για ανάσχεση του brain drain που ξεκίνησε κατά την προηγούμενη θητεία σε συνεργασία με το ΑΠΘ και τον ΣΕΠΒΕ :

 • Βελτίωση και οργάνωση των χώρων στέγασης και “mentoring” για φοιτητές και μεταπτυχιακούς.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων για παρουσίαση καλών πρακτικών, πρωτοβουλιών, επαφών εταιρειών με νέους μηχανικούς κλπ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Νέους Μηχανικούς (πρότυπες μελέτες, συμβουλές για ίδρυση startups, ευκαιρίες ενίσχυσης επιχειρηματικότητας Νέων Μηχανικών μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα).
1.4 Δημόσια Διοίκηση

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα υποστηρίξει την βελτίωση – ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη δημιουργία υποδομών, την παραγωγή τεχνικού έργου, την βελτίωση της ποιότητας των έργων, την διευκόλυνση των επενδύσεων,  την  προστασία και την ανάδειξη των φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με:

 • Διαρκή παρακολούθηση, μελέτη και υποβολή προτάσεων, ενεργό ρόλο σε όλα τα θεσμικά ζητήματα.
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες των σχετικών Υπουργείων και όλες τις βαθμίδες της Αυτοδιοίκησης
 • Συνέχιση και ενδυνάμωση πρωτοβουλιών συνεργασίας με  υπηρεσίες και όργανα (ΥΔΟΜ, ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ κλπ)
 • Υποστήριξη και οργάνωση της διαδικασίας εκπροσώπησης του Τμήματος (Παράρτημα Α).
1.5 Κατασκευαστικός Τομέας

Η ανάγκη της υποστήριξη του κατασκευαστικού τομέα ως στοιχείου εξόδου από την ύφεση έχει υποστηριχθεί με αδιάσειστη επιχειρηματολογία ενώ έχουν τεθεί και οι άξονες για σύγχρονη κατασκευαστική δραστηριότητα.  Και σε αυτή τη θητεία το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιδιώκει:

 • Προώθηση δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων βελτίωσης του υφιστάμενου κτιριακού κεφαλαίου, σε ότι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την αντισεισμική συμπεριφορά, την επιχειρηματική αξιοποίηση
 • Αστικές αναπλάσεις
 • Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και διευκόλυνση των επενδύσεων
 • Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
 • Άμεση λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.
 • Προώθηση σύγχρονου και αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδιασμού
 • Σχεδιασμός Έργων νέας γενιάς. Δημιουργία συνεργιών, εξεύρεση κονδυλίων.

 

2. Ανάπτυξη

Σε ότι  αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο του ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας επιδιώκει:

 • Βελτίωση των κλασσικών παραγωγικών δυνατοτήτων – ανάδειξη νέων
 • Εκμετάλλευση – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας,
 • Εγγενή χαρακτηριστικά : Ιστορία – μνημειακός πλούτος, ΠΣ Θεσσαλονίκης, μέγεθος της Περιφέρειας, γεωμορφολογία ,πρωτογενής τομέας, μνημεία, τουρισμός
 • Θεσμοί – ιδρύματα: ΑΠΘ, Μακεδονία, ΤΕΙΘ, ΕΚΕΤΑ, ΖΚΑΘ,ΔΕΘ, Διεθνές, CEDEFOP, ξένες αποστολές, κοινωνικές υποδομές,
 • Υποδομές: οδικό δίκτυο, ενεργειακό, λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό, άυλα, (Ε) Επιχειρηματική δραστηριότητα, (ΣΤ) ΄Εμψυχο δυναμικό.
 • Υποστήριξη του Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης με ρεαλιστική προσέγγιση
 • Αστικές αναπλάσεις (ΠΣΘ και άλλα αστικά κέντρα)
 • Ανάδειξη νέας γενιάς δράσεων και έργων
2.1 Επιχειρηματικότητα – Εξωστρέφεια
 • Πρωτοβουλίες για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση των επενδύσεων,
 • Προτάσεις για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών
 • Συγκρότηση Συμβουλίου Εξωστρέφειας-Επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και με συμμετοχή παραγωγικών, οικονομικών και επιστημονικών φορέων με στόχο την κατάθεση θεσμικών μέτρων και την ανάπτυξη δικτύων με άλλες χώρες.
2.2 Χωροταξικός Σχεδιασμός – Περιβάλλον – Αειφορία
 • Περαιτέρω μελέτη και εξειδίκευση της πρότασης του Τμήματος για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό
 • Καταγραφή και προώθηση των αναγκαίων έργων προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης για την ΠΚΜ.
 • Ενεργειακή εξοικονόμηση και ΑΠΕ με στόχο τη δημιουργία επαγγελματικού αντικειμένου, της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
 • Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με παράλληλο στόχο τη δημιουργία νέου επαγγελματικού αντικειμένου για τους Μηχανικούς.
2.3 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ενίσχυση της δραστηριότητας για Νέες Τεχνολογίες, νέα υλικά και δίκτυα υψηλής τεχνολογίας.
 • Ανάληψη ενεργού ρόλου από το Τμήμα στη διαμόρφωση της ατζέντας της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, καθώς και για θέματα ΤΠΕ (διαύγεια, ηλεκτρονικές προμήθειες, ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονικές πληρωμές).
 • Προώθηση συνεργειών μεταξύ Δημοσίου – Επιχειρήσεων ΤΠΕ – Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων / Ερευνητικών Ινστιτούτων σε δράσεις τεχνολογίας αιχμής, έρευνας και καινοτομίας.
 • Οργάνωση σεμιναρίων και δράσεων ενημέρωσης από Έλληνες και ξένους καταξιωμένους επιστήμονες, αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και του ΕΣΠΑ.
3. ΤΕΕ – ΤΕΕ/ΤΚΜ
3.1 Θεσμικό πλαίσιο – Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ΤΕΕ

Στις προηγούμενες θητείες το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και είχε υποβάλλει προτάσεις εφ΄όλης της ύλης για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Σήμερα όσο ποτέ είναι απαραίτητο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα δημιουργεί μια νέα δυναμική για τον κλάδο και για το ίδιο το Επιμελητήριο. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πρέπει να επικαιροποιήσει τις θέσεις του λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και να αναλάβει σημαίνοντα ρόλο ως το μεγαλύτερο Περιφερειακό στον εσωτερικό διάλογο.

3.2  Λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 • Στενή συνεργασία και συνεχής επικοινωνία όλων των μελών της Δ.Ε./ΤΚΜ ώστε να εισάγονται κρίσιμα και ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.
 • Προετοιμασία των θεμάτων και παρουσίαση ολοκληρωμένων εισηγήσεων
 • Καθιέρωση της μέρας του Μηχανικού για επαγγελματικά θέματα, με οργανωμένες συναντήσεις με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 • Εμπεριστατωμένη ενημέρωση και διάλογος σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον προγραμματισμό, τα πορίσματα και τα θέματα των Μονίμων Επιτροπών και των συνεχών Ομάδων Εργασίας του τμήματος (εξάμηνη απολογιστική ανάδραση).
 • Ανάδειξη των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε δυναμικό εκφραστή των θέσεων του ΤΕΕ/TΚΜ.
 • Οργάνωση συνεδριάσεων της Δ.Ε./ΤΚΜ σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας με τις κατά τόπους Νομαρχιακές Επιτροπές. Η δράση αυτή θα επιτρέψει την ανάδειξη θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος στις έδρες των Νομαρχιακών Επιτροπών (ΝΕ), ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή και αντιμετώπιση θεμάτων της ΠΚΜ.
 • Συνεργασία με τους κλαδικούς και επιστημονικούς φορείς των μηχανικών
3.3 Μόνιμες Επιτροπές – Διαρκείς Ομάδες Εργασίας

Μόνιμες Επιτροπές:

 1. Μ.Ε. Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 2. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας
 3. Μ.Ε. Ενέργειας – Περιβάλλοντος
 4. Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
 5. Μ.Ε. Έργων Υποδομής και Δικτύων
 6. Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας

Διαρκείς Ομάδες

 1. ΟΕ για τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον
 2. ΟΕ Τεχνολογίας Πληροφοριών, Επικοινωνίας και Καινοτόμων Υλικών
 3. ΟΕ για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ
 4. ΟΕ Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιου Τομέα
 5. ΟΕ Ενημέρωσης – Επιμόρφωσης
3.4 Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος
 • Μεταφορά δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων από το ΤΕΕ στο Περιφερειακό Τμήμα
 • Ανοιχτή συνεργασία μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και των μελών του: Λειτουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαλόγου – Διαβούλευσης – Προτάσεων με Θεματικές Ενότητες για ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων σε θέματα όπως ενδεικτικά Κατασκευές, Μελέτες, Βιομηχανία, Δημόσιο, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Έρευνα-Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Εργασία κοκ. χρήση όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των μελών
 • Εκσυγχρονισμός της Ιστοσελίδας
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη και τους πολίτες
 • Ενημέρωση – επιμόρφωση – ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού

Comments are closed