Εγκύκλιος για θέματα τεχνικού ασφαλείας

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την “Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4.”. Δείτε την εγκύκλιο, ΕΔΩ.